โปรดทราบ..... หากท่านใช้โปรแกรม...... acrobat reader .....เปิดดูเอกสารแล้วแต่ไม่แสดงผล หรือแสดงผลช้ามาก....... ขอให้ใช้ mouse ชี้ที่เอกสาร......... คลิกขวา เลือก save target as ลงใน drive ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน.............. แล้วจึงเปิดดูด้วยโปรแกรม acrobat reader อีกครั้งจะเร็วกว่ามากครับ
หนังสือเวียน (ตุลาคม ๒๕๕๑)
" การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ "
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๗๔๒๐ ลว.๖ ต.ค.๕๑)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ [แนวทางการดำเนินโครงการฯ] [โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๒]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ [แบบฟอร์มการคัดเลือกพื้นที่และขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๒]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ [รายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร]
" ขอความร่วมมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนวยความสะดวกในการประเมินผลโครงการ"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑"
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๔๔๗๕ ลว.๘ ต.ค.๕๑)
" การดำเนินโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๔๕๘๒ ลว.๑๖ ต.ค.๕๑)
" โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๒ (ศูนย์โรงเรียน) "
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๔๖๗๓ ลว.๒๗ ต.ค.๕๑)

หนังสือเวียน (มกราคม ๒๕๕๒)
" ขั้นตอนการพิมพ์ชื่อผู้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒"และโครงการ "ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน"
" การเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒" (เฉพาะ ๑๔ จังหวัด)
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๐๓๒๑ ลว.๓๐ ม.ค.๕๒)

หนังสือเวียน (สิงหาคม ๒๕๔๙)
" การสำรวจผลการดำเนินงานโครงการ "การจัดทำแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพปี ๒๕๔๘ "

หนังสือเวียน (กันยายน ๒๕๔๙)
" แจ้งชื่อผู้อ่านและผู้แก้ไขฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกษตรกรยากจน "
" การฝึกอบรมด้านชีววิธีในการทำเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "
" แจ้งการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน "

หนังสือเวียน (ตุลาคม ๒๕๔๙)
" ขอเชิญหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) ร่วมประชุม เรื่อง "ร่างระเบียบการจัดสรรรายได้จากการฝึกอาชีพ "
ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ศตจ.กษ."
" [ภาพกิจกรรม] "
" ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของ " โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน "
" การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๙ ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อนต่อไปภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙

หนังสือเวียน (พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
" ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของ " ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
" ขอเชิญประชุม (หารือแผนงานและงบประมาณโครงการ " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๐ ")วันอังคารที่ ๗ พ.ย.๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[ภาพกิจกรรม]
" หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/๑๕๙๖ ลว.๗ พ.ย.๔๙ เรื่อง " ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่สถาบันการศึกษา"
เอกสารแนบ ๑
ขอความร่วมมือเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด กรอกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ทุกศูนย์)
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เอกสารแนบ ๒ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นวิทยากรการนำกระบวนการ AIC ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เฉพาะ 19 จังหวัด)

หนังสือเวียน (ธันวาคม ๒๕๔๙)
" แต่งตั้งคณะกรรมการเกษตรตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียง "
(หนังสือที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๐๙๕ ลว.๘ พ.ย.๔๙)
" ขอข้อมลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน "
เอกสารแนบ ๑ ตัวอย่างข้อเสนอโครงการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
เอกสารแนบ ๒ รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

หนังสือเวียน (มกราคม ๒๕๕๐)
" ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรว่าด้วย " เงินรายได้จากการฝึกอาชีพ พ.ศ........"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๑๐๔๔๔ ลว.๒๘ ธ.ค.๔๙) [ภาพกิจกรรม]
" การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ " ประเมินผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน" ครั้งที่ ๑ [ภาพกิจกรรม]
" การประชุมเรื่อง " อยู่ดีมีสุขของจังหวัด และการผสมผสานแผนแม่บทชุมชน "
(โดย รองนายกฯและรมต.กษ. และรมช.เกษตรฯ) [ภาพกิจกรรม]
" งบประมาณเหลือจ่ายโครงการ " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/๑๙๒๑ ลว.๑๘ ธ.ค.๔๙)
" ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม "
(หนังสือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึง หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ส่งจนท.ระดับพื้นที่
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง(๕ วัน ๔ คืน)จากศูนย์เครือข่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙)
" สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้แทนชุมชน ครั้งที่ ๑ (จุฬา) "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๐๐๐๗๘ ลว.๑๘ ม.ค.๕๐)
[เอกสารแนบ ๑] [เอกสารแนบ ๒]
" สำรวจและคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๐๐๑๐๗ ลว.๑๙ ม.ค.๕๐)
(แบบสรุปผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๕๐)
" (ความก้าวหน้า)การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "(ศจพ.) "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๐๐๒๑๖ ลว.๒๙ ม.ค.๕๐)

หนังสือเวียน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
" ขอให้ทบทวนการสำรวจและคัดเลือก " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๐๐๒๖๖ ลว.๑ ก.พ.๕๐)
" รายงานผลการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี ๒๕๔๙ "
" ขอเชิญประชุม (สัมมนาเรื่อง " การบูรณาการการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ")
[การอนุมัติการประชุมสัมมนาฯ] [เอกสารแนบ] [แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา]
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ ว ๑๔๔๓ ลว. ๒๓ ก.พ.๕๐)
สรุปรายชื่อผู้เข้าพักในโรงแรมทั้งหมด
เอกสารประกอบการบรรยาย ของ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนกระทรวงเกษตรฯ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หนังสือเวียน (มีนาคม ๒๕๕๐)
" ขอเชิญประชุมสัมมนาเรื่อง " การขจัดความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๐
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ ว ๑๘๗๓ ลว. ๑๓ มี.ค.๕๐)
[เอกสารแนบ]
[กำหนดการประชุมสัมมนา] [แบบตอบรับการเข้าประชุมสัมมนา / แบบตอบรับวิทยากร]
คู่มือปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
[เนื้อหา] [ภาคผนวก]
เอกสารประกอบการบรรยาย
(๑) แนวทางปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๐ [ส่วนที่ ๑] [ส่วนที่ ๒]
(๒) การประสานและการบูรณาการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ชุดที่ ๑] [ชุดที่ ๒]
(๓) ระเบียบวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ [ชุดที่ ๑] [ชุดที่ ๒] [ชุดที่ ๓]
(๔) แนวทางการวางแผนการผลิตและการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
(๕) การประเมินผลโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน [นิด้า]
(๖) นโยบายการตรวจราชการเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง [ชุดที่ ๑] [ชุดที่ ๒]
ภาพกิจกรรม
[เชียงราย] [ตาก] [ตรัง] [ชลบุรี] [ขอนแก่น]
" การจัดทำคำของบประมาณโครงการ " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๐ "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ ว ๑๙๐๓ ลว. ๑๔ มี.ค.๕๐)
เอกสารแนบ
(๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
(๒) ผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
(๓) โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๐
(๔) แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๐

หนังสือเวียน (พฤษภาคม ๒๕๕๐)
" ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โครงการ " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน "
(หนังสือที่ ๐๐๗ / ๒๕๕๐ ลว. ๒ พ.ค.๕๐)
(คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : นิด้า :)

หนังสือเวียน (มิถุนายน ๒๕๕๐)
" โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทำแผนชุมชน "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐ / ว๓๙๘๖ ลว.๓๐ พ.ค.๕๐)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
[โครงการฝึกอบรมฯ] [กำหนดการฝึกอบรมฯ]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
[แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ]

[สถานที่ตั้ง ปิติรีสอร์ท]
[กำหนดการบริการจัดพาหนะรับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ]
[รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม]
[รายชื่อกลุ่มจังหวัดฝึกปฏิบัติจัดทำแผนชุมชน]
[เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง " การจัดทำแผนชุมชน ปี ๒๕๕๑"]
[เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง " โครงการอาหารปลอดภัย"]
[ข้อมูล : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง]
[เป้าหมาย / งบประมาณ การจัดทำแผนชุมชนแต่ละจังหวัด]
[รายชื่อจนท.และเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร " วิทยากรนำกระบวนการ A-I-C"]
[งบประมาณโครงการอาหารปลอดภัย]

เอกสารประกอบคำบรรยาย [Power Point]
(๑) กระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
(๒) แนวคิดในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
" บันทึกช่วยจำ " การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนชุมชนจ.นครศรีธรรมราช"

" การจัดสรรงบประมาณโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๐"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐ / ว ๔๑๑๑ ลว.๕ มิ.ย.๕๐)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
[วงเงินงบประมาณจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๐]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
[คู่มือโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๐ เนื้อหา ภาคผนวก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
[โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย]

หนังสือเวียน (กรกฎาคม ๒๕๕๐)
"การติดตามโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน " ปี ๒๕๕๐"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑ / ๐๑๗๔๔ ลว.๑๒ ก.ค..๕๐)
"ขอทราบแผนปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนภายใต้โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน " ปี ๒๕๕๐
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑ / ๐๑๗๘๕ ลว.๑๘ ก.ค..๕๐)

หนังสือเวียน (สิงหาคม ๒๕๕๐)
" การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๐ "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑ /ว ๐๑๘๙๒ ลว.๒ ส.ค.๕๐)
แบบฟอร์มการรายงานผล
[แบบผลงานศูนย์หลัก ๑] [แบบผลงานศูนย์หลัก ๒]
[แบบผลงานศูนย์เครือข่าย ๑] [แบบผลงานศูนย์เครือข่าย ๒]
[แบบผลเงิน] [แบบเกษตรกรขยายผล ๑]
[แบบเกษตรกรขยายผล ๒]
" ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย " การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.๒๕๕๐ "
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๑ ง ลว.๒ ส.ค.๕๐)
" โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสู่ความยั่งยืนและถาวร"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐ / ว ๖๔๗๕ ลว.๒๗ ส.ค.๕๐)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ [โครงการประชุมสัมมนา]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ [รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ [ประเด็นสอบถามข้อมูลโครงการศูนย์เรียนรู้]
" การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสู่ความยั่งยืนและถาวร" (เพิ่มเติม)
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑ / ๐๒๑๐๕ ลว.๓๐ ส.ค.๕๐)
เอกสารแนบ ๑ [ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ]
เอกสารแนบ ๒ [รายชื่อจังหวัดตามกลุ่ม]

" การจัดตั้ง " ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา(โรงเรียน) "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐ / ว ๖๕๘๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๐)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ [สำเนาหนังสือที่ ศธ ๕๒๐๘.๑/๙๓๑๖ ลว.๒๔ ก.ค.๕๐]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ [วงเงินอนุมัติงบประมาณโครงการฯ]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ [รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ]

หนังสือเวียน (กันยายน ๒๕๕๐)
" การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสู่ความยั่งยืนและถาวร" (การอุดหนุนค่าพาหนะให้ผู้เข้าร่วมประชุม)
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑ / ๐๒๑๕๒ ลว.๓ ก.ย.๕๐)
" การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสู่ความยั่งยืนและถาวร" (ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนา.. เพิ่มเติม.....)
(email : ศจพ.กษ. ลว.๑๐ ก.ย.๕๐)

หนังสือเวียน (ตุลาคม ๒๕๕๐)
" การสำรวจผลการดำเนินงานโครงการ" ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๔๙"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑ /ว ๐๒๗๐๐ ลว.๕ ต.ค.๕๐)
แบบฟอร์มการสำรวจ [known491] [known492]

หนังสือเวียน (พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
" โครงการ"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๘๔๙๐ ลว.๗ พ.ย.๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ [โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศพช.) และแนวทางการดำเนินงานโครงการ ศพช.ปี ๒๕๕๑]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ [คำสั่งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ [แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการฯ]
" ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"หลักสูตรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๑"ณ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๑"
[แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย] ---->>>กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง>>>
" สำเนาสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสู่ความยั่งยืนและถาวร"(วันที่ ๑๓-๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช)
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ ๐๔๑๓๒ ลว.๑๓ พ.ย.๕๐)
เอกสารแนบ ๑ [สรุปข้อมูลประเด็นสอบถาม]
เอกสารแนบ ๒ [สรุปข้อมูลการวางผังฟาร์ม ๑ ไร่ แก้จน]
" แจ้งอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๐๔๑๘๖ ลว.๑๖ พ.ย.๕๐)
" ขอทราบข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรในศูนย์เครือข่าย "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๐๔๑๘๘ ลว.๑๙ พ.ย.๕๐)
[แบบฟอร์มข้อมูลชื่อเรื่อง/วิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรในศูนย์เครื่อข่าย(Node]
" ส่งแบบฟอร์มสรุปรายละเอียดกิจกรรมแผนชุมชนปี ๒๕๕๑ "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๐๔๒๙๗ ลว.๒๖ พ.ย.๕๐)
[แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดกิจกรรมแผนชุมชนปี ๒๕๕๑]
" ขอเชิญประชุม " เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด "วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอกแขวงบ้านพานถม กรุงเทพฯ "

(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๐๔๓๔๓ ลว.๒๘ พ.ย.๕๐)
[ระเบียบวาระการประชุม]
[รายงานการประชุม]
[ PowerPoint ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง "กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ที่ควรทราบ" ]
[ PowerPoint ของผอ.สชก. เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑" ]

หนังสือเวียน (ธันวาคม ๒๕๕๐)
" การบูรณาการโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๙๓๙๘ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๐)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ [สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลว.๑ พ.ค.๕๐]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ [แนวทางการบูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ [คำของบประมาณแบบบูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑ ศูนย์หลัก
" การประชุมหารือ" การบูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑" วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ ๙๓๙๗ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๐)
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๙๓๙๙ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๐)
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๐๔๔๗๔ ลว.๑๒ ธ.ค.๕๐)

[ระเบียบวาระการประชุม]
[รายงานการประชุม]
" ยกเลิก แผนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง" หลักสูตรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๑" ระหว่าง วันที่ ๑๖-๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(Email: ศจพ.กษ.ลว.๑๗ ธ.ค.๕๐)
" การบูรณาการโครงการ"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑" (เพิ่มเติม)
(หนังสือที่ กษ ๐๒๐๖.๐๑/ว ๓๙๘๑ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๐)
[แบบสำรวจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑ ศูนย์เครือข่าย(node51_1.xls)

หนังสือเวียน (มกราคม ๒๕๕๑)
"ขอทราบข้อมูลโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)" ประจำปี ๒๕๕๐"
(Email : จาก ศจพ.กษ.ลว. ๒๔ ม.ค.๕๑)
แบบฟอร์มข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๐
" จัดสรรงบประมาณโครงการ"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๕๔๑ ลว.๒๔ ม.ค.๕๑)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ [วงเงินอนุมัติงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑]
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ [แนวทางการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑]
รายละเอียดเกี่ยวกับ โรงเรียนเกษตรกร]
" กำหนดการส่งข้อมูลโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๑"เพิ่มเติม
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๐๔๐๑ ลว.๓๑ ม.ค.๕๑)

หนังสือเวียน (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
" รายงานการประชุมจนท.การเงินและบัญชีและผู้รับผิดชอบโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"

(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๐๕๒๒ ลว.๑๑ ก.พ.๕๑)
" การประชุมสัมมนาเรื่อง" ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๑๑๑๔ ลว.๑๘ ก.พ.๕๑)
[โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑"]
[กำหนดการประชุมสัมมนา]
[แผนที่ และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมที่จัดประชุมสัมมนา]
" จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ"แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๑๑๘๐ ลว.๒๐ ก.พ.๕๑)
[โครงการ "สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตามแผนแม่บทชุมชนระดับจังหวัดภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"]

หนังสือเวียน (มีนาคม ๒๕๕๑)
" การสำรวจผลการดำเนินงานโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๐"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/๑๑๕๗ ลว.๒๘ มี.ค.๕๑)
[แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ศพช.ประจำปี ๒๕๕๐]
[ผังแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนประจำปี ๒๕๕๐]

หนังสือเวียน (เมษายน ๒๕๕๑)
" การจัดสรรงบประมาณ โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี ๒๕๕๑" เพิ่มเติม (งวดที่ 2)"
(หนังสือที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๒๓๘๔ ลว.๑๐ เม.ย.๕๑)

หนังสือเวียน (พฤษภาคม ๒๕๕๑)
" การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๑๙๕๑ ลว.๒๐ พ.ค.๕๑)
[ขั้นตอนและวิธีการรายงานผล]
[แบบรายงานศูนย์หลัก ๑ : main511.xls ]
[แบบรายงานศูนย์หลัก ๒ : main512.xls ]

หนังสือเวียน (มิถุนายน ๒๕๕๑)
" การดำเนินงานโครงการ"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"ปี ๒๕๕๑"
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๓๖๘๗ ลว.๒ มิ.ย.๕๑ )
[แนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรรุ่นใหม่]
[แนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชน สายใยรักแห่งครอบครัว]

[แบบรายงานความก้าวหน้า(ศูนย์หลัก)โครงการ ศพช.ปี ๒๕๕๑ แบบผลงานศูนย์โรงเรียน]
[แบบรายงานความก้าวหน้า(ศูนย์หลัก)โครงการ ศพช.ปี๒๕๕๑ แบบผลงานศูนย์หลัก]
[รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการฝึกปฏิบัติศูนย์เรียนรู้ชุมชน สายใยรักแห่งครอบครัว]
[รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑งบปกติ หมวดรายจ่ายอื่น แบบผลเงิน]

หนังสือเวียน (กรกฎาคม ๒๕๕๑)
" รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"ปี ๒๕๕๑"
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๓๗๐๘ ลว.๑๖ ก.ค.๕๑ )
[เอกสารรายงานการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
" ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มใบตอบรับหนังสือ "องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน"
(Email : เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการ ศพช. ลว.๒๘ ก.ค.๕๑ )

หนังสือเวียน (สิงหาคม ๒๕๕๑)
" การประชุมสัมมนา เรื่อง""การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑และงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
(หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐/ว ๖๐๘๒ ลว.๒๕ ส.ค.๕๑)
[โครงการประชุมสัมมนา]
[แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา]
[แผนที่ตั้งโรงแรมปรินซ์ พาเลซ]

หนังสือเวียน (กันยายน ๒๕๕๑)
" ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์มยืนยันพื้นที่และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี ๒๕๕๑"
[หนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๔๑๙๘ ลว.๕ ก.ย.๕๑ ]
[แบบยืนยันพื้นที่และความก้าวหน้าโครงการ ศพช.ปี ๒๕๕๑][confirmcenter51.xls]
[แบบยืนยันพื้นที่และความก้าวหน้าโครงการ ศพช.ในโรงเรียน ปี ๒๕๕๐][confirmschool50.xls]
[แบบยืนยันพื้นที่และความก้าวหน้าโครงการ ศพช.ในโรงเรียน ปี ๒๕๕๑][confirmschool51.xls]
[ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มฯ]
" แจ้งเปลี่ยน Email "ของ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศจพ.กษ.)"
(Email : เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน" และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ลว.๙ ก.ย.๕๑ )
[ขอความกรุณาส่งข้อมูล "แบบฟอร์มยืนยันพื้นที่ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ "ศพช." ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๐.๐๑/ว ๔๑๙๘ ลว.๕ ก.ย.๕๑ มาทาง Email ใหม่คือ
poverty@opsmoac.go.th]