ภารกิจสหกรณ์
 • Mission

      เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริม และพัฒนาการออม การให้เงินกู้ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างระบบเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่สมาชิก

   

 • ภารกิจ

  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจการ ดังนี้
  1. ระดมเงินหุ้นจากสมาชิก
  2. รับฝาก-ถอนเงินจากสมาชิก
  3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก

 • วิสัยทัศน์

  มั่นคงโปร่งใส สารสนเทศทันสมัย พร้อมให้บริการ

 • พันธกิจ

  1. ให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิกด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

  2. จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก

  3. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงินอย่างถูกต้อง