ทุนสวัสดิการสมาชิก
Service Welfare Coop
 • การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ
  (มหันตภัย อุทกภัย อัคคีภัย)

  1. หลักเกณฑ์การให้ช่วยเหลือ
       1.1 สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ
       1.2 สมาชิกหรือคู่สมรส เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหาย
       1.3 บ้านหรือบ้านเช้าอยู่ในพื้นที่ ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

  2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 
       2.1 สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
       2.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหาย ฉบับที่สมาชิกที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
       2.3 เอกสารที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ ที่ประสบภับพิบัติ

  3. วิธีขอรับเงินช่วยเหลือ 
       3.1 สมาชิกยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       3.2 ติดต่อขอรับแบบคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องได้จาก sc.moac.ho.th
       3.3 ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือส่งทางไปรษณีย์

   

   

 • เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

  กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
  ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกปีละ 6,000 บาท
  ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 210,000 บาท
  ระยะเวลาที่เกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี 

 • เงินทุนเกื้อหนุนสมาชิกอาวุโส

  เงินทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส จะจ่ายให้สมาชิกที่อายุ 61 ปี ขึ้นไป เป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  สมาชิกอาวุโสยื่นแบบขอรับเงินเกื้อกูลได้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี
  รับเงินทุกวันที่ 1 ตุลาคา จำนวน รายละ 5,000 บาท/ปี ยื่นเพียงครั้งเดียวรับได้ทุกปี
  เมื่อถึงแก่กรรมจะหักเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสนี้จากเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม