เงินกู้
Service Loan Coop
 • การกู้สามัญ

  สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ในการกู้สามัญเพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และอนุมัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก และหลักเกณฑ์ การค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งถือบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  อายุราชการ 1 ปี หุ้น 6,000 บาท สิทธิการกู้ 20 วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
  อายุราชการ 2 ปี หุ้น 12,000 บาท สิทธิการกู้ 25 วงเงินกู้ไม่เกิน 350,000 บาท
  อายุราชการ 3 ปี หุ้น 18,000 บาท สิทธิการกู้ 30 วงเงินกู้ไม่เกิน 400,000 บาท
  อายุราชการ 4 ปี หุ้น 24,000 บาท สิทธิการกู้ 35 วงเงินกู้ไม่เกิน 450,000 บาท
  อายุราชการ 5 ปี หุ้น 30,000 บาท สิทธิการกู้ 40 วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท
  อายุราชการ 6 ปี หุ้น 40,000 บาท สิทธิการกู้ 45 วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท
  อายุราชการ 7 ปี หุ้น 50,000 บาท สิทธิการกู้ 50 วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท
  อายุราชการ 8 ปี หุ้น 70,000 บาท สิทธิการกู้ 55 วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท
  อายุราชการ 10 ปี หุ้น 100,000 บาท สิทธิการกู้ 60 วงเงินกู้ไม่เกิน 900,000 บาท
  อายุราชการ 12 ปี หุ้น 120,000 บาท สิทธิการกู้ 65 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  อายุราชการ 15 ปี หุ้น 200,000 บาท สิทธิการกู้ 70 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท
  อายุราชการ 18 ปี หุ้น 200,000 บาท สิทธิการกู้ 75 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
  อายุราชการ 20 ปี หุ้น 250,000 บาท สิทธิการกู้ 80 วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  หลักเกณฑ์การค้ำประกัน
  จำนวนเงินกู้ กู้เงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 100,001 - 300,000 บาท 
  จำนวนเงินกู้ กู้เงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 300,001 - 500,000 บาท
  จำนวนเงินกู้ กู้เงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 500,001 - 800,000 บาท
  จำนวนเงินกู้ กู้เงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 800,001 - 1,000,000 บาท
  จำนวนเงินกู้ กู้เงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 1,000,001 - 1,500,000 บาท
  จำนวนเงินกู้ กู้เงินตั้งแต่ ตั้งแต่ 1,500,001 - 2,000,000 บาท

  หมายเหตุ 1. เงินเดือนผู้ค้ำประกันลดหย่อนได้ไม่เกิน 1,000 บาท
                2. สมาชิก 1 คน มีสิทธิค้ำประกันสมาชิกสามัญได้ไม่เกิน 5 คน  สมาชิกสมทบ 2 คน 
                3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 180 งวด และสิ้นสุดการผ่อนชำระเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
                4. เงินเดือนผู้กู้คงเหลือไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท

 • การกู้ฉุกเฉิน

  ระยะเวลาปฎิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สิทธิการกู้ 8 เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินที่จะให้กู้ได้จะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ ระยะเวลาผ่อนชำระ 36 งวด (เดิม 24 งวด)

 • การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

  สมาชิกสามัญ 
  - ขยายเวลาผ่านชำระเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิกสามัญจาก 24 งวด เป็น 36 งวด

  สมาชิกสมทบ
  - ขยายวงเงินกู้สามัญ วงเงินกู้ฉุกเฉิน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระของสมาชิกสมทบ ดังนี้

  เงินกู้สามัญ 
  1. เป็นสมาชิก 6 เดือน
  2. กรณีใช้เงินฝาก หรือค่าหุ้นค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือจำนวนมูลค่าหุ้น ณ วันที่ยื่นกู้
  3. กรณีให้สมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน
       (1) มีหุ้นตั้งแต่ 6,000 บาท ขึ้นไป และมีเวลาปฏิบัติงานในหน่วยงานมาเเล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
       (2) มีหุ้นตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีเวลาปฏิบัติงานในหน่วยงานมาเเล้สไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินรายได้รายเดือนแต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
  3. ผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นสมาชิกสามัญ มีเงินรายได้รายเดือนรวมกันไม่น้อยกว่า 25,000 บาท 
  4. ผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด 

  เงินกู้ฉุกเฉิน
  1. เป็นสมาชิก 6 เดือน 
  2. กู้ได้ 2 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000  บาท และจะต้อวไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่