เงินฝาก
Service Saving Coop
 • เงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์

  - ออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1.50  ต่อปี  
  - ออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.50  ต่อปี   
  - ฝากประจำ 3,6,12 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.50  ต่อปี 

 • รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

  1.เงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.250 ต่อปี
       - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท (ฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน และจะถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้)
  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.750 ต่อปี
       - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
         (ฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน แต่จะถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งถอนเกินกว่าหนึ่งครั้งเสียค่าทำเนียม ร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนไม่ต่ำกว่า 300 บาท)
       - คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโดยดอกเบี้ยเข้าเป็นเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน
  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงินออมสุขอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.250 ต่อปี
       - ต้องฝากเงินเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนโดยหักจากเงินเดือนของผู้ฝากระยะเวลา 24 เดือน
       - ฝากขั้นต่ำ 300 บาท และขั้นสูง ไม่เกิน 20,000 บาท
       - สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินฝากได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง
       - คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโอนดอกเบี้ยเข้าเป็นเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน
       - ถอน หรือ ปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลา คิดดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์
  4. เงินฝากออกทรัพย์พิเศษเกษียณอายุเพิ่มสุขอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.250 ต่อปี
       - รับเฉพาะเงินบำเหน็จ, เงินบำเหน็จดำรงชีพ, ค.ก.ษ., กบข., กสจ., เงินบำนาญ และเงินบำเหน็จรายเดือน
       - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
       - คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และโดยดอกเบี้ยเข้าเป็นเงินฝากทุกวันสิ้นเดือน
       - ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้ง ถอนเกินกว่าหนึ่งครั้งเสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนไม่ต่ำกว่า 300 บาท
  5. เงินฝากประจำระยะเวลา 6 เดือน อัตราโอนดอกเบี้ยร้อยละ 3.000 ต่อปี (เสียภาษีร้อยละ 15 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 2.76 ต่อปี)
  6. เงินฝากประจำระยะเวลา 12 เดือน อัตราโอนดอกเบี้ยร้อยละ 3.250 ต่อปี (เสียภาษีร้อยละ 15 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 2.96 ต่อปี)
       - ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท (ฝากได้ไม่ตำกัดวงเงิน ถ้าถอนก่อน . เดือน จะไม่คิด ดอกเบี้ยให้ แต่ถ้าถอนก่อนครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์)