รมว.เกษตรฯ "ปีตีพงศ์” แถลงนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ
  คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตของจังหวัด
  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน วันที่ 18 เมษายน 2557
  การจัดสร้างประติมากรรม พระพิรุณทรงนาค มิถุนายน 2557
  มาตรการช่วยเหลือยางพารา
  เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตและการเลี้ยงสัตว์
  นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร "การส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้"
  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  การปรับเปลี่ยนการเกษตรไทยเพื่อก้าวไปสู่อนาคต Agriculture Revolution
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 4 ภาค

Share

 
 
นาย ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในภาพรวมของประเทศ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้นโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด นายบุญทรง. เตริยาภิรมณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์.ให้นโยบายการจัดการตลาดสินค้ากษตรในพื้นที่ และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้นั้น จะทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องโซนนิ่งซึ่งถือเป็นการปฏิรูปด้านการ เกษตรของประเทศตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตแล้ว 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 5 ชนิดได้แก่ โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ และในเร็วๆนี้จะประกาศอีก 7 ชนิดพืช เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
นายยุคล กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ได้ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะเป็นหัวหอกที่สำคัญของจังหวัด คือ การเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ได้เป็นประกาศเป็น พื้นที่เหมาะสมสำหรับพืช ปศุสัตว์ และประมงไปแล้ว ทางจังหวัดจะต้องทำแผนงานหรือโครงการที่จะให้ภาครัฐให้การสนับนุนอย่างไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ข้อมูลการตลาดเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกัน ทั้งการบริโภคในพื้นที่ การแปรรูป การเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และการส่งออก
 
สำหรับในส่วนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและพื้นที่ป่า ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีการออกประกาศนั้น ทางจังหวัดจะต้องเข้าไปตรวจสอบหรือรับฟังข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ว่าแนว ทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพหรือการทำการเกษตรชนิดอื่นที่มี ความเหมาะสมกว่า หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องที่ดินทำกินและการจัดการผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่ป่าด้วย ซึ่งเมื่อกระทรวงเกษตรฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากทางจังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้แล้ว ก็จะรวบรวมเพื่อเสนอรัฐบาลในการกำหนดนโยบายหรือโครงการในการสนับสนุนการ พัฒนาการผลิต หรือปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรของประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ โดยยึดตลาดเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ก็คาดว่าจะทำให้แผนดำเนินการโซนนิ่งเกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ทางจังหวัดยังสามารถนำข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่มากำหนดเป็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด เพื่อปรับเปลี่ยนและวางแผนการผลิตการเกษตรแต่ละจังหวัดให้เกิดความเชื่อมโยง ทั้งระบบได้ ทั้งในเรื่องของการคมนาคม ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม แต่ในส่วนสินค้าเกษตรกลุ่มไหนที่ยังมีปัญหาที่นอกเหนือจากการจัดการใน พื้นที่ก็สามารถส่งมายังกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการดูแลสินค้าเกษตร 11 คณะเพื่อให้การสนับสนุนได้
 
การประชุม Video Conference การมอบนโยบายการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 4 ภาค
 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
- ภาคเหนือ วันที่ 17 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- ภาคกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
- ภาคใต้ วันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
เอกสารประกอบ
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน Zoning
Smart Farmer
กำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercanada goosemoncler pas cherjeffrey campbell shoes