ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

Share
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการเกษตร

เป้าประสงค์

  • แก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร
เป้าประสงค์
  • มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
  • เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร
เป้าประสงค์
  • ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟู
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์
 
  • ระบบการบริหารงานมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
  • พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
  • เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารทางเกษตรทันเวลาถูกต้อง
แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์