นายชวลิต ชูขจร
 
 
ชื่อ นายชวลิต ชูขจร
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
ประวัติการศึกษา
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดชิโนรส พ.ศ. 2518
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2524 
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 
 
ประวัติการทำงาน
  • รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
  • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ผลงานที่สำคัญ
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ปี 2553
  • (ผู้แทน) ในคณะกรรมการน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
  • กรรมการ/ผู้แทนภาคราชการ ในคณะกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ปี 2552-2553
  • กรรมการ (ผู้แทน) ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข.ฤดูการผลิตปี 2552/2553 (บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด)
  • กรรมการ (ผู้แทน) ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • รองประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
  • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายตาม พรบ.จัดรูปที่ดิน
  • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อ.ส.ค.
  • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อ.ต.ก.
 
เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • พ.ศ. 2528 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2530 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
  • พ.ศ. 2534 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
  • พ.ศ. 2542 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  • พ.ศ. 2548 จักรพรรดิมาลา
  • พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  • พ.ศ. 2553 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. 2556 มหาปรามาภรณ์ (ม.ป.ช.)
 ทีมที่ปรึกษา
  •  นายบรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (892/2557)
  • นายเฉลิมพร พิรุณสาร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ (893/2557)
  • นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ (894/2557)
  • คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (895/2557)
  • นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (896/2557)
  • ดร.มนตรี ค้ำชู (897/2557)
    นายอารมย์ ขำคมกุล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (898/2557)
  • นายประสาท เกศวพิทักษ์ (899/2557)
    นายทรงพล พนาวงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (900/2557)
  • นายอรรถ อินทลักษณ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (901/2557)
  • นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อดีตอธิบดีกรมหม่อนไหม (902/2557)
  • นายชัยฤทธ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว (903/2557)
  • นางสุภาพร พิมลลิขิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (904/2557)
  • นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (905/2557)
  • นางจิราวรรณ แย้มประยูร อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (906/2557)
  • นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (907/2557)
  • รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (966/2557)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (967/2557)
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2281-0858, 0-2280-2887 ,0-2281-5955 ต่อ 206,259, 349
โทรสาร 0-2280-1514, 0-2281-3513
E-mail : chavalit@moac.go.th
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์