นายชวลิต ชูขจร
 
 
ชื่อ นายชวลิต ชูขจร
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดชิโนรส พ.ศ. 2518
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2524 
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 
 
ประวัติการทำงาน
 • รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ผลงานที่สำคัญ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ปี 2553
 • (ผู้แทน) ในคณะกรรมการน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรรมการ/ผู้แทนภาคราชการ ในคณะกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ปี 2552-2553
 • กรรมการ (ผู้แทน) ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข.ฤดูการผลิตปี 2552/2553 (บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด)
 • กรรมการ (ผู้แทน) ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • รองประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายตาม พรบ.จัดรูปที่ดิน
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อ.ส.ค.
 • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อ.ต.ก.
 
เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ. 2528 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2530 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2534 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2542 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2548 จักรพรรดิมาลา
 • พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2553 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2556 มหาปรามาภรณ์ (ม.ป.ช.)
 
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2281-0858, 0-2280-2887 ,0-2281-5955 ต่อ 206,259, 349
โทรสาร 0-2280-1514, 0-2281-3513
E-mail : chavalit@moac.go.th
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercgoutlet jassenpjs Parajumpers goose-france