หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำน้ำมูล เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
20 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำน้ำมูล เป็นทางน้ำ ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ทางน้ำชลประทานลำน้ำมูล จาก ศูนย์กลางเขื่อนพิมาย กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ตำบลในเมือง ไปทางด้านเหนือน้ำ ถึงกิโลเมตรที่ 21.800 ในท้องที่ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนิน การต่อไปได้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
20 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตร กรและผู้ยากจน สรุปได้ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การรวมเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ปอไว้ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
13 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้รวมเงินกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ปอ จำนวน 34,705,389.97 บาท เข้าไว้ ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นว่าหากมีการรวมกองทุนแล้วจะ ต้องไม่กระทบต่อเกษตรกรชาวไร่ปอที่จะขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในอนาคต รวมทั้ง ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับ เกษตรกรชาวไร่ปอถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมกองทุน และมีการดูแลให้เกษตรกรชาวไร่ปอมีโอกาสเข้าถึงความ ช่วยเหลือของกองทุนเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกับเกษตรกรโดยทั่วไป ไปพิจารณาดำเนินการด้วย
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการน้ำภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เฉพาะรายการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี
13 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการน้ำภาค ตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ในส่วนของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2556 จำนวน 3 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 11,611,063,642 บาท โดยใช้เงินคงเหลือจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระ ราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จำนวน 2,322,240,000 บาท เพื่อเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือให้ผูกพันงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 อีกจำนวน 9,288,823,642 บาท ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
13 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พใศใ ...
13 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาปู่ อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.2553-2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง มาตรา 21 ทวิ
6 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2555
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดน่าน และจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 ฉบับ
6 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดน่าน และ จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
6 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริม ทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และตำบลหนอง บัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้การเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลท่าช้าง ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลเกาะขวาง และ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน โดยจัดให้มีการจ่ายหรือวาง เงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ และส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอนาคู อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... จำนวน 5 ฉบับ
6 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 บังคับ ในท้องที่อำเภอนาคู อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... จำนวน 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการ ต่อไปได้ ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม และตำบลนาเวียง ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
6 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 1. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่
6 ก.ค. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ที่เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่สูง ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค
29 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร กรรม (ส.ป.ก.) เสนอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553
29 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รายงานผลการดำเนิน การตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลงานก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 สรุปได้ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณกรณีการเช่าบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานที่ประจำในต่างประเทศ
29 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553-2554 รายการค่าเช่าบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานที่ประจำในต่างประเทศ รวม เป็นเงินจำนวน 838,240 บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ใช้ จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปีของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการฝายราษีไศล
29 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนนตรีมีมติดังนี้ 1. รับทราบผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมของโครงการฝายราษีไศล และแผนงานป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบตามผลการศึกษา ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ 2. อนุมัติให้ชะลอการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และ ฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวให้เหมาะ สม ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติม
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสมหวัง และตำบลชะรัด อำเภอกงรา จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
22 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลสมหวัง และตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญคือ กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสม หวังและตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อบริโภคและเสริมรายได้ในครัวเรือน
22 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการเลื่อน เวลาการเพาะปลูกข้าว โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลื่อนเวลาการชำระหนี้เงินต้น ของเกษตรกร จากที่ถึงกำหนดตามปกติออกไปเป็นเวลา 1 เดือน และให้ความช่วยเหลือเป็นค่าดอกเบี้ยแก่เกษตรกร เป็นเวลา 1 เดือนครึ่ง สำหรับต้นเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ นี้ ให้เป็นไปตามฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประกันรายได้และทะเบียนลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไว้แล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย เพื่อการนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอตกลงในรายละเอียดกับสำนัก งบประมาณ
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จำนวน 2 ฉบับ
22 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2553 (ฉบับปรับปรุง)
15 มิ.ย. 2553
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) (ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2553) ดังนี้
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercanada goosemoncler pas cherjeffrey campbell shoes