หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)(นางสาวพรรณพิไล เสกสิทธิ์)
14 ธ.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติการจัดทำพิธีสารแก้ไขความตกลง (Protocol to Amend the Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงระหว่างไทย-นอร์เวย์
14 ธ.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓)
7 ธ.ค. 2553
รายงานผลการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็วและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
7 ธ.ค. 2553
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค
7 ธ.ค. 2553
รายงานผลการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๒/๕๓ รอบที่ ๒
7 ธ.ค. 2553
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑
7 ธ.ค. 2553
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
7 ธ.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1
7 ธ.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค
7 ธ.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔ ฉบับ
30 พ.ย. 2553
การจัดทำความตกลงโครงการกับองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ
30 พ.ย. 2553
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑
30 พ.ย. 2553
การช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย
30 พ.ย. 2553
ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 จำนวน 4 ฉบับ
30 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขอความเห็นชอบชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ
30 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 รอบที่ 1
30 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
25 พ.ย. 2553
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลออนใต้ ตำบลร้องวัวแดง ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลห้วยยาบ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
25 พ.ย. 2553
การเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
25 พ.ย. 2553

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์