นโยบายเว็บไซต์
 • นโยบายเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Website Policy of Ministry for Agricultural and Cooperatives
  จัดทำเมื่อวันที่ 28 ธ.ค 2555

  1. วัตถุประสงค์

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์และหรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัตตามเงื่อนไขและข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ในทันที

  2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

  2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

  2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครอง โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

  2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

  2.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกระทรวงเกษตรและส หกรณ์อาจจัดเตรียม เครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฏหมาย กฏระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

  2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

  2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

  2.7 ในกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้า

  3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตน หรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

  3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และไม่ขัดต่อกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

  3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคลิปต์) นอกจากช่องทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับการอนุญาตจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

  3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําและมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

  3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้

  3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

  3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

  4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

  4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รับผิดชอบ ต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  4.2 กรณีต้องการการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วเท่านั้นจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์เหล่านั้น

  5. การปฏิเสธความรับผิด

  5.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ที่เป็นผล หรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นั้น หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับแจ้งว่า อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น จากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ หรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา ดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

  6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  6.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิตามกฏหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้จัดการทําขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

  6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  7. กฏหมายที่ใช้บังคับ

  7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปกฏหมายไทย

 • นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Website Security Policy of Ministry for Agricultural and Cooperatives
  จัดทําเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2555

  มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทําลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไมมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนําข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเปันหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยผู้ใชบริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เปน  https://

  เทคโนโลยีเสริมที่นํามาใชในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

        นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูง ดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

        - Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติเท่านั้น จึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้

        - Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูง และ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย

        - Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทําการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จําเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีจึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าต่างมีความจําเป็น ต้องใช้ Cookies บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก

        - Auto Log off ในการใช้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้งกรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทําการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

  ข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

        แม้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีมาตรฐานเทคโนโลยี และวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอํานาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตามแต่ ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาด จากการถูกทำลาย หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนําเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้ด้วย คือ

        - ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกัน กรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์

        - ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไวที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ

        - ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดีเช่น Cracker หรือ Hacker

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Privacy Policy of Ministry for Agricultural and Cooperatives
  จัดทําเมื่อวันที่ 28 ธ.ค 2555

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

          2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอยางใดอย่างหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender)  สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

          3. นอกจากนนั้นเพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

          4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ไม่สามารถรับรองขอความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่างได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น

          2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน เท่านั้น

          3. ในกรณีที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ในกิจการ หรือกิจกรรมของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรอแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบในหน้าเว็บ http://www.moac.go.th

  การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าง เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

  การใช้คุกกี้ (Cookies) 

          "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช “้ คุกกี้”  ก็จะทําให้เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจาก โปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป 

        หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยื่ยมชม ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

  การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมลส่วนบุคคล

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจทําการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่อยู่ปรากฏข้างล่างนี้

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...........................................
  ที่อยู่..................................................................
  โทรศัพท์.............................................................
  โทรสาร...............................................................
  Email................................................................

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์