ตกลง
Zoning by Agri-Map
18 เม.ย. 2561
7,062
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ: เกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 153,060,000 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)              
1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 5000 740 1587 31.74  
1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 44000 - -   1. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่เกษตรกร
1.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 90000 700 1150 1.28 อยู่ระหว่างดำเนินการ และบางจังหวัดรออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1.4 จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 1555 182 821 52.80  
1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 3000 361 699 23.30  
1.6 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 1000 25 25 2.50  อยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการฝึกอบรม
1.7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่  8220 7468 7803 94.93  
1.8 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (ตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3000 1138 2800 93.33  
1.9 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 100000 251.62 19678.92 19.68  
1.10 จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง 1 - ร้อยละ 41 41.00 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการในการพัฒนาการเกษตร โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดทำโครงการสัมมนาระดมความเห็นการขับเคลื่อนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมใน 4 ภูมิภาค
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 237.48 7.01 24.64 10.38 2. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agr-Map
1) กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 72 0.03 0.03 0.04 3. อยู่ระหว่างจัดประชุมระดมความคิดเห็น(Focus Group) ระดับจังหวัด
2) กรมประมง   ล้านบาท 19.18 2.9 8.68 45.26 4. อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสำหรับการประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
3) กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 96.38 - 0.26 0.27 5. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 - 9 ก.พ. 62ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562
4) กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 2.7 0.13 0.25 9.26  
5) กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท 19.62 1.58 7.97 40.62  
6) กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 7.62 0.5 2.84 37.27  
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท 5.18 0.29 0.96 18.53  
8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท 6.8 1.16 1.26 18.53  
9) การยางแห่งประเทศไทย   ล้านบาท - - -    
10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท 8 0.42 2.39 29.88  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/