ตกลง
Zoning by Agri-Map
18 เม.ย. 2561
6,216
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
  3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

เป้าหมาย

        พื้นที่มีการปรับเปลี่ยนตาม Agri-map จาก S3, N เป็น S1 จำนวน 1.5  ล้านไร่

ระยะเวลาโครงการ

        ปี 2560-2564  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมพัฒนาที่ดิน