ตกลง
Zoning by Agri-Map
18 เม.ย. 2561
9,749
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ: จำนวน 252,775 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 235,061,180 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)  ร้อยละ
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)              
1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 5000 614 4842 96.84  
1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 44000 - 34983.25 79.51 1. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นที่แล้ว 4,949 รายพื้นที่ 34,983.25 ไร่
1.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 90000 18645 39636
44.04
- บางจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขแบบ
1.4 จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 1555 203 1536 98.78  
1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 3000 335 2352 78.40 - บางจังหวัดอยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกร
1.6 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 1000 -
829.25
 82.93
- บางจังหวัดอยู่ระหว่างฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการฝึกอบรม
1.7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่  8220 - 8307
101.06
 
1.8 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (ตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3000 - 3000 100.00  
1.9 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 100000 684.92 29968.45
29.97
 
1.10 จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง 1 ร้อยละ 6.12 ร้อยละ 86.12 86.12 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการในการพัฒนาการเกษตร โดยอยู่ระหว่างประมวลผลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมระดับภาค
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 237.48 31.98 88 37.06 2. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์
1) กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 72 18.95 27.12 37.67  
2) กรมประมง   ล้านบาท 19.18 1.35 13.86 72.26 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่สำคัญ และจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)ระดับจังหวัด
3) กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 96.38 7.9 12.76 13.24  
4) กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 2.7 0.14 1.24 45.93  
5) กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท 19.62 2.25 15.48 78.90 3. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562
6) กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 7.62 0.25 5.6 73.49  
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท 5.18 0.11 1.67 32.24  
8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท 6.8 0.31 4.84 71.18  
9) การยางแห่งประเทศไทย   ล้านบาท - - -    
10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท 8 0.72 5.43 67.88  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/