ตกลง
Zoning by Agri-Map
18 เม.ย. 2561
14,010
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
เป้าหมายของโครงการ: จำนวน 252,775 ไร่
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 235,061,180 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)  ร้อยละ
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)              
1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการเพาะเลี้ยงปลาที่เหมาะสมมีมูลค่า (ปม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 5000 - 5000 100.00  
1.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ปศ.)  ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 44000 - 20023 45.51  
1.3 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (พด.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 90000 10219 63886 70.98 และเครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการเข้าพื้นที่ - พด. ดำเนินการได้ 63,886 ไร่ เนื่องจากบางจังหวัดขอยกเลิก การโอนงบประมาณล่าช้า ได้ เพราะติดผลผลิตทางการเกษตร คาดว่าจะดำเนินการได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวภายในธ.ค. 62 และได้กันงบเหลื่อมปีไว้แล้ว
1.4 จัดทำแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชที่เหมาะสม (กวก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 1555 - 1551 99.74 - กวก. สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้เพียง 1,551 ไร่ จากงบประมาณที่ได้จัดสรร
1.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม/เกษตรผสมผสาน (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 3000 16 3126 104.20  
1.6 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นปลูกหม่อนไหม (มม.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ไร่ 1000 1033.5
1862.75
 186.28
 
1.7 ปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่  8220 - 8307
101.06
 
1.8 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (ตส.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ราย 3000 - 3000 100.00  
1.9 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น เกษตรผสมผสาน (กยท.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ไร่ 100000 4871.6 34840.05
34.84
- กยท. ดำเนินการได้ 34,840.05 ไร่ เนื่องจากไม่สามารถหาพื้นที่ปลูกพืชทดแทนได้ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.10 จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด/ติดตามและประเมินผล (สศก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง 1 ร้อยละ 8.80 ร้อยละ 100 100.00 1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/มาตรการในการพัฒนาการเกษตร โดยจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาค และเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยว-ข้องแล้ว
2. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 238.45 41.09 170.23 71.39 2. จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด 48 จังหวัด และผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว
1) กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท 72 13.96 57.36 79.67 3. จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการฯฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อย และเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้บริหาร
2) กรมประมง   ล้านบาท 19.18 1.89 17.35 90.46  
3) กรมปศุสัตว์   ล้านบาท 96.38 20.09 46.44 48.18  
4) กรมหม่อนไหม   ล้านบาท 2.7 0.15 1.39 51.48  
5) กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท 19.62 3.05 19.62 100.00  
6) กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท 7.62 - 7.54 98.95  
7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท 5.18 0.29 5.18 100.00  
8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท 7.77 1.02 7.58 97.55 - สปก. โอนงบฯ จากส่วนกลางให้ 21 จังหวัดดำเนินการเพิ่ม 0.97 ล้านบาท
9) การยางแห่งประเทศไทย   ล้านบาท - - -    
10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท 8 0.64 7.77 97.13  

หมายเหตุ:

  1. กรมปศุสัตว์ ได้เปิดรับสมัครและขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน ต.ค. - 20 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 2 ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 62 ครั้งที่ 3 ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 25 เม.ย. 62 ครั้งที่ 4 ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 62 มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นให้เข้าร่วมโครงการฯ 4,949 ราย พื้นที่ 34,983.25 ไร่ ร้อยละ 79.51 ทั้งนี้เกษตรกรต้องไปดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ด้วยทุนของตัวเองก่อน แล้วมาแจ้งยืนยันการปลูก เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดไปตรวจสอบการปลูกแล้วจึงอนุมัติสิทธิ์ให้ได้รับเงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 บาท และเมื่อสิ้นปีงบประมาณพบว่าเกษตรกรมาแจ้งยืนยันการปลูกและผ่านการตวจสอบให้สิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน เพียง 3,193 ราย พื้นที่ 20,023 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.51

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/