ตกลง
เกษตรทฤษฎีใหม่
18 เม.ย. 2561
5,869
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์

       เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เสริม

เป้าหมาย

        เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 70,000 ราย ในพื้นที่ 882 อำเภอ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์