ตกลง
เกษตรทฤษฎีใหม่
18 เม.ย. 2561
6,623
โครงการ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ: 1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 70,000 ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 70,034 ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70,172 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม เป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้ และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 326,701,820 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. การบริหารจัดการในภาพรวม   ครั้ง 18     
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2562)   ราย  70000  1121 68752  98.22   
1.2 การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร              
1) เกษตรกร ปี 2561   ราย  70172  13378  55641  79.29   
1.1) กลุ่ม A   ราย  1640  13969     
1.2) กลุ่ม B   ราย  8164  30120     
1.3) กลุ่ม C   ราย  3574  11552     
2) เกษตรกร ปี 2560   ราย  70034  55239  78.87   
2.1) กลุ่ม A   ราย  17634     
2.2) กลุ่ม B   ราย 28313     
2.3) กลุ่ม C   ราย  9292     
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฎิบัติการ              
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่              
- เกษตรกร ปี 2562   ราย  2348  2521     
2.2 การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา              
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  3415  3527     
2) เกษตรกร ปี 2561   ราย  304  2206     
3) เกษตรกร ปี 2560   ราย  1838     
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ครั้ง     
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  115  275     
2) ปราชญ์เกษตร   ราย  14     
3) เกษตรกรต้นแบบ   ราย  15     
3. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี 2562              
3.1 การทำแฟ้มรายบุคคล   ราย  5529  9703     
3.2 การทำผังแปลง   ราย  1773  5523     
3.3 การทำแผนการผลิต   ราย  1719  4885     
4. การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน              
4.1 เกษตรกร   ครั้ง/ราย  -/52  15/52     
4.2 หน่วยงานรัฐ   ครั้ง/ราย  -/44  13/44     
4.3 ภาคประชาสังคม   ครั้ง/ราย  -/34  13/34     
4.4 ภาคเอกชน   ครั้ง/ราย  -/30  3/30     
4.5 สถาบันการศึกษา   ครั้ง/ราย  -/30  12/30     
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต              
5.1 เกษตรกรที่สนับสนุน              
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  1555  2250     
2) กษตรกร ปี 2561   ราย  43  7434     
3) เกษตรกร ปี 2560   ราย  33  6964     
5.2 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน              
1) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน   ต้น/ซอง/ท่อน  1,875/-/-  3,971/4,862/1,875     
2) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ   ตัว  6360  33680     
3) สัตว์น้ำ ปลากินพืช   ตัว  380420  2814420     
4) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก   ชุด/ถัง     
5) อื่น ๆ (ระบุ)   ระบุหน่วย     
6. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้   ครั้ง/ราย  25/-  72/-     
7. การกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตร              
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด   ครั้ง/ราย  -/1,215  -/13,349     
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  326.7  4.12  6.77  2.07   
8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ล้านบาท  6.5  0.27  0.37  5.69   
8.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  4.5  0.06  0.07  1.56   
8.3 กรมชลประทาน   ล้านบาท  4.64 0.99  0.99  21.34   
8.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท  31.02  0.8  2.47  7.96   
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  95.24  0.04  0.04  0.04   
8.6 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  83.89  0.82  0.82  0.98   
8.7 กรมประมง   ล้านบาท  55.61  0.45  0.94  1.69   
8.8 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  0.05  0.05  0.83   
8.9 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  17.84  0.01  0.01  0.06   
8.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท  4.07  0.07  0.07  1.72   
8.11 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท  8.17  0.05  0.05  0.61   
8.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท  3.1  0.21  0.24  7.74   
8.13 การยางแห่งประเทศไทย   ล้านบาท  4.12 - -    
8.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท  0.3  0.65  32.50   

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/