ตกลง
เกษตรทฤษฎีใหม่
18 เม.ย. 2561
7,398
โครงการ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562

 ประจำเดือน พฤษาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ: 1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 70,000 ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 70,034 ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70,172 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม เป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้ และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 326,701,820 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 พ.ค. 2562)  ร้อยละ
1. การบริหารจัดการในภาพรวม   ครั้ง 21     
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2562)   ราย  70000  1248  70000  100.00   
1.2 การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร              
1) เกษตรกร ปี 2561   ราย  70172  11755  67396  96.04   
1.1) กลุ่ม A   ราย  2272  16241     
1.2) กลุ่ม B   ราย  6971  37091     
1.3) กลุ่ม C   ราย  2512  14064     
2) เกษตรกร ปี 2560   ราย  70034  11781  67020  95.70   
2.1) กลุ่ม A   ราย  2208  19842     
2.2) กลุ่ม B   ราย 7501  35814     
2.3) กลุ่ม C   ราย  2072  11364     
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฎิบัติการ              
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่              
- เกษตรกร ปี 2562   ราย  5926  19972     
2.2 การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา              
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  2783  8580     
2) เกษตรกร ปี 2561   ราย  1943  4149     
3) เกษตรกร ปี 2560   ราย  1728  3573     
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ครั้ง     
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  1869  3052     
2) ปราชญ์เกษตร   ราย  19  35     
3) เกษตรกรต้นแบบ   ราย  16  37     
3. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี 2562              
3.1 การทำแฟ้มรายบุคคล   ราย  1590  17075     
3.2 การทำผังแปลง   ราย  826  13015     
3.3 การทำแผนการผลิต   ราย  1645  11086     
4. การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน              
4.1 เกษตรกร   ราย  2379  4668     
4.2 หน่วยงานรัฐ   ราย  1513  3617     
4.3 ภาคประชาสังคม   ราย  1151  3033     
4.4 ภาคเอกชน   ราย  1241  2248     
4.5 สถาบันการศึกษา   ราย  1151  2067     
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต              
5.1 เกษตรกรที่สนับสนุน              
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  2515  6665     
2) กษตรกร ปี 2561   ราย  2309  9743     
3) เกษตรกร ปี 2560   ราย  1918  8583     
5.2 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน              
1) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน   ต้น/ซอง/ท่อน  -/1,811/-  3,971/7,173/1,875     
2) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ   ตัว  35132  83955     
3) สัตว์น้ำ ปลากินพืช   ตัว  534861  4114010     
4) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก   ชุด/ถัง  1296  1296     
5) อื่น ๆ (ระบุ)   ระบุหน่วย  1240  3730     
6. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้   ครั้ง/ราย  34/-  120/-     
7. การกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตร              
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด   ครั้ง/ราย  -/2,981  -/20,540     
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  326.7  8.8  24.14  7.39   
8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ล้านบาท  6.5  1.03  2.92  44.92   
8.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  4.5  0.21  0.44  9.78   
8.3 กรมชลประทาน   ล้านบาท  4.64 0.18  2.44  52.59   
8.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท  31.02  0.57  3.39  10.93   
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  95.24  1.75  2.11  2.22   
8.6 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  83.89  2.06  4.96  5.91   
8.7 กรมประมง   ล้านบาท  55.61  0.7  2.63  4.73   
8.8 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  0.23  0.51  8.50   
8.9 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  17.84  0.68  1.12  6.28   
8.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท  4.07  0.2  0.62  15.23   
8.11 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท  8.17  0.03  0.17  2.08   
8.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท  3.1  0.42  1.09  35.16   
8.13 การยางแห่งประเทศไทย   ล้านบาท  4.12  0.52  0.56  13.59   
8.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท  0.22  1.18  59.00   

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/