ตกลง
เกษตรทฤษฎีใหม่
18 เม.ย. 2561
11,832
โครงการ การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม ทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ และสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ได้ต่อไป
เป้าหมายของโครงการ: 1. เกษตรกรรายใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 70,000 ราย ที่มีความสมัครใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. เกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 70,034 ราย และเกษตรกรรายเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70,172 ราย โดยมีการประเมินศักยภาพและจัดกลุ่ม เป็นกลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และทำเป็นต้นแบบได้ กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และกลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้ และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 เพื่อการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 326,701,820 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. การบริหารจัดการในภาพรวม   ครั้ง - - -    
1.1 การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่ ปี 2562)   ราย  70000 - 70000 100.00  
1.2 การประเมินศักยภาพเกษตรกรและการจัดกลุ่มเกษตรกร              
1) เกษตรกร ปี 2561   ราย  70172 - 69637 99.24  
1.1) กลุ่ม A   ราย  - - 17287    
1.2) กลุ่ม B   ราย  - 38262    
1.3) กลุ่ม C   ราย  - 14088    
2) เกษตรกร ปี 2560   ราย  70034 - 69786 99.65  
2.1) กลุ่ม A   ราย  - 20603    
2.2) กลุ่ม B   ราย - 37504    
2.3) กลุ่ม C   ราย  - 11679    
2. การส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฎิบัติการ              
2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่              
- เกษตรกร ปี 2562   ราย  548 25887    
2.2 การส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะสาขา              
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  51 16254    
2) เกษตรกร ปี 2561   ราย  2217 9393    
3) เกษตรกร ปี 2560   ราย  2165 8020    
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ครั้ง  522    
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  135 8786    
2) ปราชญ์เกษตร   ราย  1 152    
3) เกษตรกรต้นแบบ   ราย  4 112    
3. การจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรกร ปี 2562              
3.1 การทำแฟ้มรายบุคคล   ราย  239 23820    
3.2 การทำผังแปลง   ราย  84 20503    
3.3 การทำแผนการผลิต   ราย  44 18550    
4. การจัดกิจกรรมพบปะ 3 ประสาน/5 ประสาน              
4.1 เกษตรกร   ราย  957 9378    
4.2 หน่วยงานรัฐ   ราย  958 7766    
4.3 ภาคประชาสังคม   ราย  954 7008    
4.4 ภาคเอกชน   ราย  465 4312    
4.5 สถาบันการศึกษา   ราย  465 4110    
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต              
5.1 เกษตรกรที่สนับสนุน              
1) เกษตรกร ปี 2562   ราย  1977 21974    
2) กษตรกร ปี 2561   ราย  808 16277    
3) เกษตรกร ปี 2560   ราย  33 10736    
5.2 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน              
1) พันธุ์พืช ไม้ผล/ เมล็ดพันธุ์ผัก/ ท่อนพันธุ์หม่อน   ต้น/ซอง/ท่อน  15990 42785    
2) สัตว์ปีก ไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็ดเทศ   ตัว  5187 113341    
3) สัตว์น้ำ ปลากินพืช   ตัว  1255379 9872693    
4) วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ/ ถังหมัก   ชุด/ถัง  3682 18027    
5) อื่น ๆ (ระบุ)   ระบุหน่วย  1246 9868    
6. การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้   ครั้ง 18 230    
7. การกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตร              
- การติดตามตรวจเยี่ยมระดับจังหวัด   ราย 4438 44027    
8. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  326.7 134.36 310.6 95.07  
8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ล้านบาท  6.5 2.87 6.47 99.54  
8.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  4.5 2.24 4.44 98.67  
8.3 กรมชลประทาน   ล้านบาท  4.64 - 4.11 88.58  
8.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ล้านบาท  31.02 5.3 28.88 93.10  
8.5 กรมพัฒนาที่ดิน   ล้านบาท  95.24 59.85 91.83 96.42  
8.6 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  83.89 28.14 69.38 82.70  
8.7 กรมประมง   ล้านบาท  55.61 5.41 47.8 85.96  
8.8 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  6 4.46 6.3 105.00 * กวก. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม0.3 ล้านบาท
8.9 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  17.84 1.1 18.71 104.88 * กสก.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 0.87 ล้านบาท
8.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท  4.07 2.93 3.89 95.58  
8.11 กรมหม่อนไหม   ล้านบาท  8.17 4.65 7.19 88.00  
8.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   ล้านบาท  3.1 15.56 17.25 556.45 * ส.ป.ก. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 15.29 ล้านบาท
8.13 การยางแห่งประเทศไทย   ล้านบาท  4.12 1.59 2.36 57.28  
8.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ล้านบาท  2 0.26 1.99 99.50  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/