ตกลง
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
18 เม.ย. 2561
7,431
โครงการ การส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ:
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก (กสส.)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่สมาชิก (กสส.)
3. เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้าง ช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ (กสก.)
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)
เป้าหมายของโครงการ: 1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน 14 แห่ง
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสถาบันเกษตรกร จำนวน 2,400 ราย
3. เกษตรกรในท้องถิ่น มีองค์ความรู้ทางด้านทักษะเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษา และการบริหารจัดการเครื่องจักรกล จำนวน 3,000 ราย
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 31,551,220 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับสหกรณ์ (กสส.) พ.ย. - ธ.ค. 61  แห่ง  14 1 14 100.00  
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารเครื่องจักรกลทางการเกษตรในสหกรณ์ (กสส.)              
2.1 อบรมหลักสูตรการวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย  2275 35 2275 100.00  
 2.2 อบรมหลักสูตรการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย  140 - 140 100.00  
3. แนะนำ ส่งเสริม ติดตามการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรกลการบริหารจัดการที่สหกรณ์กำหนด พ.ย. 61 - มี.ค. 62  สหกรณ์  65 - 64 98.46  
4. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำพื้นที่แปลงใหญ่ (กสก.) พ.ย. 61 - มี.ค. 62             
4.1 หลักสูตรระดับที่ 1   ราย  2100 - 2128 101.33  
4.2 หลักสูตรระดับที่ 2   ราย  200 - 200 100.00  
4.3 หลักสูตรระดับที่ 3   ราย  100 - 100 100.00  
5. ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ (กสก.)              
5.1 พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ธ.ค. 61 - มี.ค. 62  ราย  300 - 300 100.00  
5.2 ติดตามนิเทศให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการปฎิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10 - 10 100.00  
5.3 สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เม.ย. - พ.ค. 62  ไร่  200 - 330 165.00  
5.4 ถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เม.ย. - พ.ค. 62  ราย  300 - 300 100.00  
5.5 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบแม่นยำ/อัจฉริยะในพื้นที่นำร่องแปลงใหญ่ ธ.ค. 61 - ก.ค. 62  ครั้ง  5 - 5 100.00  
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ (กสก.) ธ.ค. 61  ครั้ง  1 - 1 100.00  
7. ประชาสัมพันธ์ (กสก.)              
 7.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ธ.ค. 61  เรื่อง  1 - 1 100.00  
7.2 จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ม.ค. - พ.ค. 62  ครั้ง  2 - 2 100.00  
8. ติดตามประเมินผล (กสก.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ  1 - -    
9. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  31.55 0.42 31.17 98.80  
9.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์   ล้านบาท  26.84 0.18 26.48 98.66  
9.2 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  4.71 0.24 4.69 99.58  

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/