ตกลง
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
18 เม.ย. 2561
3,384
การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์เพื่อให้บริการสมาชิก
  2. ลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในพื้นที่
  3. เพื่อสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่น
  4. เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

เป้าหมาย

  1. สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการ เกษตรให้สถาบันเกษตรกรเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร จำนวน 58 แห่ง
  2. ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 10
  3. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น 2,100 ราย
  4. ส่งเสริมการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 900 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมส่งเสริมการเกษตร