ตกลง
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
4,518
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)

วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) 

เป้าหมาย

        แปลง/ฟาร์ม :  พืช/ประมง/ปศุสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 85

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ