ตกลง
การยกระดับสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
7,681
โครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ: 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช 15,000 ราย ปศุสัตว์ 2,300 ราย และประมง 4,595 ฟาร์ม)
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 588,208,020 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)  ร้อยละ
1. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed)              
1) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)   กลุ่ม  100     
2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว   แห่ง  50     
1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แปลง  40000     
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1) แบบรายเดี่ยว   แปลง  978  131  533  54.50  - ให้การรับรองแล้ว 507 แปลงอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
2) แบบกลุ่ม   กลุ่ม  24  24  100.00  - ดำเนินการตรวจประเมินระบบครบทุกกลุ่มแล้ว ขณะนี้ได้ให้การรับรองแล้ว 24 กลุ่ม
1.4 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP - Grain) ปี 62 ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1) แบบรายเดี่ยว   แปลง  1390  688  811  58.35  - ให้การรับรองแล้ว 379 แปลงอยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
2) แบบกลุ่ม   กลุ่ม  39  14  39  100.00   
1.5 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  20  10  50.00   
1.6 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  20  17  85.00   
2. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)              
2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  91470  10429  83591  91.39   
2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  850  868  1281  91.39    
2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  32  32  100.00  - ดำเนินการขั้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ได้แก่ การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือการยื่นขอการรับรอง เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)              
3.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP พ.ย. - ธ.ค. 61  ราย  400  445  111.25   
3.2 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย/แปลง  15000  15006  100.04   
3.3 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  15000  626  13632  90.88  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62  จุด  76  73  96.05  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.5 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  15000  1125  13008  86.72  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.6 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย  882  14  870  98.64  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.7 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช) พ.ย. - ธ.ค. 61  ครั้ง  100.00   
3.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  18  10  55.56  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.9 จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  100.00   
3.10 ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พ.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง    - อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)              
4.1 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  842  212  2438  289.55   
4.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  11122  1197  11113  99.92   
4.3 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  4030  376  3930  97.52   
4.4 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  50  6.00  - ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
4.5 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  60  12  103  171.67   
4.6 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10  30.00  - ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ
4.7 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  77  11  69  89.61   
4.8 อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  2300  1371  10073  437.96   
4.9 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  200.00   
4.10 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  15  20  31  206.67   
4.11 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ.และ สนง.ปศข. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง   10  14  280.00   
4.12 ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  4590  514  4514  98.34   
5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)              
5.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  4595  10  4980  108.38   
5.2 การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  31460  2623  31017  98.59   
5.3 ตรวจประเมินสถานประกอบการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  540  24  534  98.89   
5.4 ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  87091  7595  86031  98.78   
5.5 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ(รวมวัตถุอันตราย) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  6142  481  6255  101.84   
5.6 ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ  614375  46707  529952  86.26   
5.7 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  58951  5871  57054  96.78   
5.8 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  54700  6214  68182  124.65   
5.9 จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  รายการ  44  24  54.55   
5.10 รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ระบบ  100.00   
5.11 วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออกเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ระบบการเชื่อมโยง  100.00   
5.12 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  113072  9859  102598  90.74   
5.13 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  33846  2322  38412  113.49   
5.14 การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  8208  864  6330  77.12   
5.15 การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  450  64  522  116.00   
5.16 การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  25200  1620  13320  52.86   
5.17 การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  1960  354  2153  109.85   
5.18 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  17055  1465  13616  79.84   
5.19 การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10711  1164  10819  101.01   
5.20 การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  6350  869  7375  116.14   
5.21 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ขวด/ซอง  146000  12579  137543  94.21   
5.22 พัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  419  372  88.78   
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)              
6.1 การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  33.33   - อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับถั่วลิสง
6.2 การจัดทำมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  15  13.33   - คาดว่าในเดือน ส.ค. 62 จะสามารถประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อีก จำนวน 5 เรื่อง
6.3 การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ขอบข่าย    - อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการทวนทดสอบระบบ GSSI และยื่นสมัครขอขยายขอบข่ายแล้วจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล              
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาลเพื่อการส่งออก              
1.1) ตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  29  17  58.62   
1.2) ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  38  31  81.58   
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ  100.00   
3) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ  100.00   
6.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน              
1) การจัดนิทรรศการในประเทศ ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  10  15  150.00   
2) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุเอกสารเผยแพร่ พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  80  54  155  193.75   
3) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค ก.ค. 62  ครั้ง  100.00   
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  588.20802  48.43  428.07  72.78   
7.1 งบดำเนินงาน   ล้านบาท           
7.2 งบลงทุน   ล้านบาท           
7.3 งบเงินอุดหนุน   ล้านบาท           
7.4 งบรายจ่ายอื่น   ล้านบาท           
7.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ล้านบาท  33.39  3.47  28.32  84.82   
7.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  66.8  4.39  32.1  48.05   
7.3 กรมประมง   ล้านบาท  339.43  28.25  241.28  71.14   
7.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  11.08  1.5  12.92  116.61   
7.5 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  112.06  8.63  89.48  79.85   
7.6 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  25.45  2.19  23.77  93.40   

หมายเหตุ:

  1. กรมการข้าวได้ดำเนินการสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว มีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 169 กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อทำการตรวจประเมิน
  2. กรมการข้าวได้ให้ผู้ประกอบการที่มีร้านค้ายื่นขอความประสงค์ที่จะขอตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมจำนวน 50 ร้าน/แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนจัดชื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อทำการตรวจประเมิน
  3. กรมการข้าวมีแผนการตรวจ จำนวน 40,000 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทำการตรวจประเมิน

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/