ตกลง
การยกระดับสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
5,284
โครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ: 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช 15,000 ราย ปศุสัตว์ 2,300 ราย และประมง 4,595 ฟาร์ม)
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 588,208,020 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed)              
1) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)   กลุ่ม  100    - อยู่ระหว่างรวบรวม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว   แห่ง  50    - อยู่ระหว่างรวบรวม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แปลง  40000    - ในปี 62 จะเริ่มดำเนินการตรวจ พ.ค. 62
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  ต.ค. 61 - ก.ย. 62            - การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่มอยู่ระหว่างตรวจประเมินรับรองระบบฯและรวบรวมผลการตรวจจากคณะทบทวน
1) แบบรายเดี่ยว   แปลง  978     
2) แบบกลุ่ม   กลุ่ม  24     
1.4 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP - Grain) ปี 62 ต.ค. 61 - ก.ย. 62            - การตรวจสอบและรับรองแบบกลุ่ม
1) แบบรายเดี่ยว   แปลง  1390    - อยู่ระหว่างตรวจประเมินระบบฯ และรวบรวมผลการตรวจจากคณะทบทวน
2) แบบกลุ่ม   กลุ่ม  39     
1.5 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  20  15.00   
1.6 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  20  35.00   
2. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)              
2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  91000  7926  39716  43.64   
2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  850  124  440  51.76   
2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  32  32  100.00  - ดำเนินการขั้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ได้แก่ การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือการยื่นขอการรับรอง เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)              
3.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP พ.ย. - ธ.ค. 61  ราย  400  445  111.25   
3.2 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย/แปลง  15000  34  15006  100.04   
3.3 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  15000  2293  8981  59.87   
3.4 นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62  จุด  76  13  47  61.84   
3.5 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  15000  1510  7893  52.62   
3.6 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย  882  59  745  84.47   
3.7 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช) พ.ย. - ธ.ค. 61  ครั้ง  100.00   
3.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  18  38.89   
3.9 จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง     
3.10 ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พ.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง     
4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)              
4.1 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  842  850  1670  198.34   
4.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  11122  3028  6936  62.36   
4.3 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  4030  749  2322  57.62   
4.4 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  50  2.00  - ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ
4.5 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  60  21  44  73.33   
4.6 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10  3.00  - ปศุสัตว์เขตรับผิดชอบ
4.7 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  77  17  37  48.05   
4.8 อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  2300  628  6270  272.61   
4.9 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง     
4.10 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  15  60.00   
4.11 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ.และ สนง.ปศข. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง   -  40.00   
4.12 ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  4590  642  2400  52.29   
5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)              
5.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  4595  602  4762  103.63   
5.2 การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  31460  3096  17743  56.40   
5.3 ตรวจประเมินสถานประกอบการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  540  94  392  72.59   
5.4 ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  87091  7591  44379  50.96   
5.5 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ(รวมวัตถุอันตราย) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  6142  1078  3970  64.64   
5.6 ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ  614375  56067  331755  54.00   
5.7 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  58951  6553  33165  56.26   
5.8 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  54700  6594  41888  76.58   
5.9 จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  รายการ  44  20.45   
5.10 รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ระบบ  100.00   
5.11 วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออกเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ระบบการเชื่อมโยง  100.00   
5.12 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  113072  7153  59239  52.39   
5.13 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  33846  3937  21277  62.86   
5.14 การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  8208  144  3672  44.74   
5.15 การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  450  78  310  68.89   
5.16 การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  25200  1476  8262  32.79   
5.17 การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  1960  302  1282  65.41   
5.18 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  17055  1584  7931  46.50   
5.19 การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10711  1216  6168  57.59   
5.20 การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  6350  758  3785  59.61   
5.21 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ขวด/ซอง  146000  21705  84472  57.86   
5.22 พัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  419  349  83.29   
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)              
6.1 การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  33.33  - อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับถั่วลิสง เชื้อเห็ด และทุเรียน
6.2 การจัดทำมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  15  13.33  - คาดว่าในเดือน มี.ค. 62 จะสามารถประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ อีกจำนวน 8 เรื่อง
6.3 การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ขอบข่าย    - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาทดสอบระบบ GSSI และอยู่ระหว่างศึกษาข้อกำหนดและเตรียมปรับแก้เอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามขอบข่ายที่จะขอขยาย
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล              
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาลเพื่อการส่งออก              
1.1) ตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  29  10.34   
1.2) ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  38     
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ  66.67   
3) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ     
6.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน              
1) การจัดนิทรรศการในประเทศ ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  10  10  100.00   
2) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุเอกสารเผยแพร่ พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  80  13  101  126.25   
3) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค ก.ค. 62  ครั้ง    - คาดว่าจะจัดกิจกรรมศีกษาดูงานฯหลังเดือน พ.ค. 62
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  588.20802  65.23  248.82  42.30   
7.1 งบดำเนินงาน   ล้านบาท           
7.2 งบลงทุน   ล้านบาท           
7.3 งบเงินอุดหนุน   ล้านบาท           
7.4 งบรายจ่ายอื่น   ล้านบาท           
7.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ล้านบาท  33.39  2.93  16.05  48.07   
7.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  66.8  12.1  16.3  24.40  - ในเดือน มี.ค. 62 กรมการข้าว มียอดเบิกจ่ายเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ. 62เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างในการตรวจประเมินแปลงเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการติดตามนิเทศงาน ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน สำหรับผลงานด้านการตรวจรับรองยังไม่มีผลงานในเดือนนี้
7.3 กรมประมง   ล้านบาท  339.43  32.54  136.74  40.29   
7.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  11.08  1.98  8.28  74.73   
7.5 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  112.062  14.46  53.49  47.73   
7.6 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  25.44892  1.22  17.96  70.57   

หมายเหตุ:

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/