ตกลง
การยกระดับสินค้าเกษตร
18 เม.ย. 2561
11,361
โครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ประจำเดือน กันยายน 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เป้าหมายของโครงการ: 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน (พืช 15,000 ราย ปศุสัตว์ 2,300 ราย และประมง 4,595 ฟาร์ม)
2. แหล่งผลิต/สถานประกอบการ (แปลง/ฟาร์ม : ข้าว พืช ปศุสัตว์ ประมง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 588,208,020 บาท

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)  ร้อยละ
1. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว (กข.) ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed)              
1) แบบกลุ่ม (ตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)   กลุ่ม  100  100 100 100.00  
2) ตรวจประเมินสถานที่รวบรวมคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว   แห่ง  50     
1.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น (T1) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แปลง  40000     
1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1) แบบรายเดี่ยว   แปลง  978  43 576 58.90 - กข. ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว 576 แปลง โดยมีแปลงที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรองมาตรฐานแล้ว507 แปลง
2) แบบกลุ่ม   กลุ่ม  24  24  100.00  - กข. ได้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรแบบรายกลุ่มครบแล้ว 24กลุ่ม มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรอง มาตรฐานแล้ว 9 กลุ่ม
1.4 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP - Grain) ปี 62 ต.ค. 61 - ก.ย. 62             
1) แบบรายเดี่ยว   แปลง  1390  - 1390 100.00 - กข. ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบแล้วประเมิน
2) แบบกลุ่ม   กลุ่ม  39  - 39 100.00 - กข.ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบแล้ว
1.5 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  20  1 11 55.00 - อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน
1.6 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  20  18 34 170.00  
2. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชการตรวจรับรอง (กวก.)              
2.1 ตรวจสอบแหล่งผลิตเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  91470  10161 118808 129.89 - เพิ่มเป้าหมายแปลงจากเดิม 91,470 แปลง ปรับเป็น 92,461 แปลง
2.2 ตรวจสอบโรงคัดบรรจุ แปรรูป เพื่อรองรับตามระบบ GMP/โรง/โรงรม/โรงผลิตเชื้อเห็ด ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  850  58 1474 173.41  
2.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืช และผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  32  32  100.00  - ดำเนินการขั้นตอนพัฒนาห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ได้แก่ การเตรียมพร้อมบุคลากร การจัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนด การสอบเทียบเครื่องมือการยื่นขอการรับรอง เป็นต้น
3. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (กสก.)              
3.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP พ.ย. - ธ.ค. 61  ราย  400  445 111.25  
3.2 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย/แปลง  15000  15006 100.04  
3.3 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  15000  10 15003 100.02 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.4 นำร่องจุดบริหารจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตร GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62  จุด  76  - 76 100.00  
3.5 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ขั้นต้น พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ราย  15000  785 15002 100.01  
3.6 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน พ.ย. 61 - มี.ค. 62  ราย  882  - 889 100.79  
3.7 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP (MOU GAP พืช) พ.ย. - ธ.ค. 61  ครั้ง  100.00   
3.8 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (MOU GAP พืช) พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  18  1 14 77.78 - กสก. มีการปรับโครงสร้างจาก 9 เขตเหลือ 6 เขต จึงมีจำนวนการประชุมน้อยลง
3.9 จัดทำเอกสารสนับสนุนงานส่งเสริมมาตรฐาน GAP พ.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  3 100.00  
3.10 ติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พ.ย. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  1 1 100.00  
4. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ปศ.)              
4.1 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  842  302 3007 357.13  
4.2 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  11122  1186 13620 122.46  
4.3 จำนวนฟาร์มที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  4030  413 4907 121.76  
4.4 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  50  3 6.00 - ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ/จะมีการบันทึกผลเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์เป็นบวก
4.5 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  60  2 127 211.67  
4.6 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานกรณีผลวิเคราะห์เป็นบวก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10  3 30.00 - ปศุสัตว์จังหวัดรับผิดชอบ/จะมีการบันทึกผลเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์เป็นบวก
4.7 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  77  2 80 103.90  
4.8 อบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  2300  318 11278 490.35  
4.9 จัดอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  2 200.00  
4.10 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  15  - 33 220.00  
4.11 สอบสวนสารตกค้างในฟาร์มมาตรฐานร่วมกับ สนง.ปศจ.และ สนง.ปศข. ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  - 14 280.00  
4.12 ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ - น้ำผึ้งจากฟาร์มมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  4590  1117 6302 137.30  
5. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมง (ปม.)              
5.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฟาร์ม  4595  141 5121 111.45  
5.2 การตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  31460  192 32200 102.35  
5.3 ตรวจประเมินสถานประกอบการ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  แห่ง  540  10 560 103.70  
5.4 ตรวจปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  87091  1805 92407 106.10  
5.5 ควบคุม ตรวจปัจจัยการผลิตจากสถานประกอบการ(รวมวัตถุอันตราย) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  6142  211 6724 109.48  
5.6 ออกใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ฉบับ  614375  93611 630912 102.69  
5.7 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  58951  6667 67812 115.03  
5.8 เฝ้าระวังการป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  54700  13186 81392 148.80  
5.9 จัดทำและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  รายการ  44  20 44 100.00  
5.10 รักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ระบบ  1 100.00  
5.11 วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงส่งออกเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ระบบการเชื่อมโยง  1 100.00  
5.12 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  113072  7832 118391 104.70  
5.13 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  33846  2398 43402 128.23  
5.14 การเฝ้าระวังฟาร์มปลอดโรค ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  8208  72 6756 82.31  
5.15 การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  450  46 627 139.33  
5.16 การตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  25200  2934 16254 64.50 - จำนวนตัวอย่างที่ตรวจฯ ขึ้นกับผู้ส่งออก
5.17 การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  1960  187 2592 132.24  
5.18 การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  17055  1708 16040 94.05 - เนื่องจากเป็นการตรวจสอบแหล่งน้ำ ธรรมชาติ จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย
5.19 การควบคุมและเฝ้าระวังการนำเข้าส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  10711  1828 12652 118.12  
5.20 การตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ตัวอย่าง  6350  589 9304 146.52  
5.21 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ขวด/ซอง  146000  23103 161944 110.92  
5.22 พัฒนาบุคลากรด้านโรคสัตว์น้ำ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ราย  419  - 474 113.13 - ปรับยอดเดือน ก.ค. จาก 372 ราย เป็น 427 ราย
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกอช.)              
6.1 การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  2 1 100.00 - อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับถั่วลิสง
6.2 การจัดทำมาตรฐาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62  เรื่อง  15  13 15 100.00  
6.3 การประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงานขยายขอบข่ายการรับรอง (Seafood และ LACF/GSSI) ต.ค. 61 - ก.ย. 62  ขอบข่าย    - อยู่ระหว่างการนำเอกสารที่ ที่ปรึกษาจัดทำเสร็จแล้วไปใช้งาน - ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากเมื่อนำไปใช้งานแล้วจะต้องนำมาทวนสอบขั้นตอนอีกครั้งก่อนดำเนินการสมัครขอรับการประเมินความเท่าเทียม
6.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฮาลาล              
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโรงเชือดสัตว์ฮาลาลเพื่อการส่งออก              
1.1) ตรวจประเมินระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือด ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  29  4 29 100.00  
1.2) ตรวจติดตามมาตรฐานโรงเชือดฮาลาล ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โรง  38  22 38 100.00  
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบการรับรองฮาลาล ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ  6 100.00  
3) ประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลไทย ต.ค. 61 - ก.ย. 62  โครงการ  2 100.00  
6.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน              
1) การจัดนิทรรศการในประเทศ ต.ค. 61 - ส.ค. 62  ครั้ง  10  6 24 240.00  
2) สร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานผ่านทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุเอกสารเผยแพร่ พ.ย. 61 - ก.ย. 62  ครั้ง  80  20 215 268.75  
3) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค ก.ค. 62  ครั้ง  1 100.00  
7. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  588.21  80.6 564.99 96.05  
7.1 งบดำเนินงาน   ล้านบาท           
7.2 งบลงทุน   ล้านบาท           
7.3 งบเงินอุดหนุน   ล้านบาท           
7.4 งบรายจ่ายอื่น   ล้านบาท           
7.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ล้านบาท  33.39  3.9 34.59 103.59 - เนื่องจากมีการทำกิจกรรมด้านการการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม จึงมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1.2 ล้านบาท
7.2 กรมการข้าว   ล้านบาท  66.8  16.61 50.75 75.97  
7.3 กรมประมง   ล้านบาท  339.43  45.86 326.57 96.21  
7.4 กรมปศุสัตว์   ล้านบาท  11.08  2.32 16.09 145.22 ใช้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 5.01 ล้านบาท - เนื่องจากมีการทำกิจกรรมเพิ่มเติม
7.5 กรมวิชาการเกษตร   ล้านบาท  112.06  11.74 111.91 99.87  
7.6 กรมส่งเสริมการเกษตร   ล้านบาท  25.45  0.17 25.08 98.55  

หมายเหตุ:

  1. เนื่องด้วยปริมาณความต้องการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP อินทรีย์ GMP มีเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณในการจ้างตรวจไม่เพียงพอ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/