ตกลง
การช่วยเหลือด้านหนี้สิน
18 เม.ย. 2561
4,210
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ประจำเดือน มีนาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
  2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน
เป้าหมายของโครงการ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 39,688,200 บาท (งบอุดหนุนทั่วไป)

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 มีนาคม 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 แบ่งเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            * ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกเงินชดเชยฯ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พบสมาชิกสหกรณ์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ (1 สัญญาต่อ 1 ครัวเรือนและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 59 กับกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีจำนวนสมาชิกสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยลดลง 750 ราย และส่งคืนงบประมาณ 3.16 ล้านบาท
 1.1 สหกรณ์   แห่ง  48 - 30 62.50  
 1.2 สมาชิกสหกรณ์   ราย  8980 - 2226 24.79  
 1.3 กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 2 - -    
 1.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ราย   36  -  -    
 2. งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท  39.69 - 3.42  8.62  

 

หมายเหตุ:

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/