ตกลง
การช่วยเหลือด้านหนี้สิน
18 เม.ย. 2561
5,642
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
  2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน
เป้าหมายของโครงการ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 39,688,200 บาท (งบอุดหนุนทั่วไป)

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 31 ก.ค. 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 แบ่งเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           - สาเหตุที่เบิกจ่ายน้อย คือ 
 1.1 สหกรณ์   แห่ง 48 - 30 62.50 1. สมาชิกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (1 สัญญา 1 ครัวเรือน)
 1.2 สมาชิกสหกรณ์   ราย 8980 - 2226 24.79 2. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปี 2559 กับ กสก. หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน
 1.3 กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 2 - -   3. เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว และรวมถึงสมาชิกบางรายที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 1.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ราย 36 - -    
 1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 39.69 - 3.42  8.62  
2. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และได้รับความเสียหายตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ราย   6868 - -   - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ปลูกมันฯ ปี 2560/61 เพื่อดำเนินการโครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (มติ ครม. 12/3/62)
 2.1 สหกรณ์   สหกรณ์ 57 38 38 66.67  
2.2 สมาชิกสหกรณ์   ราย 6517 2230 2230 34.22  
 2.3 กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มเกษตรกร 18 9 9 50.00 - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและคำนวณดอกเบี้ย
2.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ราย 351 169 169 48.15  
2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 15.62* 1.88 6.53 41.81 * งบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่มีเงินกู้เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปี 60/61
3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562           - อยู่ระหว่างโอนเลี่ยนแปลงงบฯ เหลือจ่ายประจำปี 2562 รายการเงินอุดหนุนเกษตรกรที่ปลูกมันนสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 เพื่อดำเนินการลดดอกเบี้ยวันที่ 24 เม.ย. 62 โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)
3.1 กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการเกษตร (สำหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน1 ปี) (ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)             - อยู่ระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่รอรับการช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งเอกสารประกอบเบิกจ่าย

หมายเหตุ:

  1. สมาชิกไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (1 สัญญา 1 ครัวเรือน)
  2. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 2559 ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน
  3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นแล้ว และบางรายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนได้รับงบประมาณ
  4. โครงการชำระหนี้เสร็จก่อนโครงการได้รับการจัดสรรงบฯ ปี 2562 ตามมติ ครม. เมื่อ 12/3/62 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ภายในวงเงิน 14.622 ล้านบาท

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/