ตกลง
การช่วยเหลือด้านหนี้สิน
18 เม.ย. 2561
8,330
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 ประจำเดือน กันยายน 2562 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
วัตถุประสงค์โครงการ: 1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพผลิตมันสำปะหลัง
  2. เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระไปฟื้นฟูตนเอง ปรับปรุงระบบการผลิต ลงทุนในการเพาะปลูกใหม่และมีทุนเพื่อใช้ในครัวเรือน
เป้าหมายของโครงการ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ต้นเงินกู้คงเหลือ จำนวนรายละไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 9,016 ราย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
ระยะเวลาของโครงการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณโครงการปี 2562: จำนวน 39,688,200 บาท (งบอุดหนุนทั่วไป)

 

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562:

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ  ระยะเวลาดำเนินการ  หน่วย  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2562 คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค 
เป้าหมาย ผลงานเฉพาะเดือน  ผลงานสะสม (1 ต.ค. 61 - วัน 30 ก.ย. 2562)  ร้อยละ
1. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/2561 แบ่งเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           - สาเหตุที่เบิกจ่ายน้อย คือ 
 1.1 สหกรณ์   แห่ง 48 - 30 62.50 1. สมาชิกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (1 สัญญา 1 ครัวเรือน)
 1.2 สมาชิกสหกรณ์   ราย 8980 - 2226 24.79 2. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปี 2559 กับ กสก. หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน
 1.3 กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 2 - -   3. เข้าร่วมโครงการอื่นที่รัฐให้การช่วยเหลือแล้ว และรวมถึงสมาชิกบางรายที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนที่โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 1.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ราย 36 - -    
 1.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 39.69 - 3.42  8.62  
2. กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการผลิตทางการเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) และได้รับความเสียหายตามประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจากพายุโซนร้อนปาบึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ราย   6868 - -   - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 รายการเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรที่ปลูกมันฯ ปี 2560/61 เพื่อดำเนินการโครงการช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (มติ ครม. 12/3/62)
 2.1 สหกรณ์   สหกรณ์ 57 - 39 68.42  
 2.2 สมาชิกสหกรณ์   ราย 6517 - 2522 38.70  
 2.3 กลุ่มเกษตรกร   กลุ่มเกษตรกร 18 - 9 50.00 - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและคำนวณดอกเบี้ย
 2.4 สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ราย 351 - 169 48.15  
 2.5 งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 15.62* - 6.53 41.81 * งบประมาณเหลือจ่ายจากกิจกรรมชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่มีเงินกู้เพื่อผลิตมันสำปะหลัง ปี 60/61
3. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562            
 3.1 กิจกรรมสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีสัญญาเงินกู้เพื่อการเกษตร (สำหรับต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรก โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน1 ปี) (ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62)             - ผลการเบิกจ่ายไม่ครบเนื่องจาก
1) สหกรณ์   แห่ง 131 16 129 98.47 - งบประมาณเหลือจ่ายที่จัดสรรให้สามารถชดเชยได้เพียง 15,591 ราย ซึ่ง กสส. จะดำเนินการให้กับเกษตรกรในส่วนที่เหลือในปี 2563 ต่อไป
  2) สมาชิกสหกรณ์   ราย 14239 5265 13730 96.43  
  3) กลุ่มเกษตรกร   แห่ง 132 15 131 99.24  
 4) สมาชิกกลุ่มเกษตรกร   ราย 1889 118 1861 98.52  
  5) งบประมาณที่เบิกจ่าย   ล้านบาท 29.74 13.23 29.74 100.00  

หมายเหตุ:

  1. สมาชิกไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ (1 สัญญา 1 ครัวเรือน)
  2. สมาชิกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ผู้ปลูกมันสำปะหลัง) ปี 2559 ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือขึ้นทะเบียนฯ แต่ไม่มีการแจ้งปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกประจำปีให้เป็นปัจจุบัน
  3. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าร่วมโครงการอื่นแล้ว และบางรายแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนได้รับงบประมาณ
  4. โครงการชำระหนี้เสร็จก่อนโครงการได้รับการจัดสรรงบฯ ปี 2562 ตามมติ ครม. เมื่อ 12/3/62 ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ภายในวงเงิน 14.62 ล้านบาท

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://mis.oae.go.th/moacpolicy/