ตกลง
การช่วยเหลือด้านหนี้สิน
18 เม.ย. 2561
3,657
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

วัตถุประสงค์

        เพื่อช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยการ ชดเชยดอกเบี้ยและพักชำระหนี้ต้นเงิน  และลดดอกเบี้ย ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

เป้าหมาย

        ปี 2561

              - พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 จำนวน 104,525 ราย
              - ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 จำนวน 86,926 ราย

        ปี 2562

              - พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 จำนวน 10,150 ราย
              - พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 9,016 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

        กรมส่งเสริมสหกรณ์