ตกลง
พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yaso Bos และใบรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS
1 เม.ย. 2562
197
0
พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน
พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yaso Bos และใบรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั้นพื้นฐาน Yaso Bos และใบรับรองมาตรฐานการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS พร้อมร่วมรับฟังการเสนอร่างมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธรและประเด็นสมัชชาดินโลก จากตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ วัดสิริมงคล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image