ตกลง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน
28 ส.ค. 2562
145
0
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำเกษตรด้วยระบบน้ำหยด การสาธิตชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สาธิตชุดกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนเข้าสักการะพระพุทธชินราช พร้อมทั้งพบปะกับประชาชน ตำบลดอนช้าง เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชางบ้านในตำบล และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเยี่ยมผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จากกลุ่มแม่บ้าน ต.ดอนช้าง จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 สิงหาคม 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image