ตกลง
ก.พ. 60 : การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
10 เม.ย. 2560
273
0
ก.พ.60:การเผยแพร่ความรู้
ก.พ. 60 : การเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในภาครัฐ (ITA) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาก 15 ส่วนราชการ และ 7 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 148 คน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image