ตกลง
24 เม.ย. 60 : การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560
28 เม.ย. 2560
310
0
24เม.ย.60:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
24 เม.ย. 60 : การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 1403) เพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งในแผนดังกล่าวประกอบด้วยการกำหนด
วิสัยทัศน์ "บุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคุณธรรมในการดำรงตนและการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม"

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
3. รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เกษตรกรผู้รับบริการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เป้าประสงค์ บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างคุณธรรมภายในหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมความพอเพียงและจิตอาสา
กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างการรักษาวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมสังคมภาคเกษตรให้เป็นสังคมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมคุณธรรมในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมความเป็นเอกภาพในสังคมภาคเกษตรด้วยคุณธรรม

สรุป แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณรวม 5 ปี วงเงิน 1,180,319,210 บาท โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม รวม 51 โครงการ และ 63 กิจกรรม

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image