ตกลง
ก.ค. 60 : กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
7 ส.ค. 2560
285
0
ก.ค.60:กระทรวงเกษตรฯร่วมกับก.พ.จัดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ
ก.ค. 60 : กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิข้าราชการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กษ. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน จาก 15 ส่วนราชการ เข้ารับการอบรมดังกล่าว

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image