ตกลง
22 ก.พ. 61 : การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561
4 พ.ค. 2561
523
0
22ก.พ.61:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
22 ก.พ. 61 : การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 135) โดยมีรองประธานกรรมการ นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงฯ และกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 ซึ่งมีการดำเนินการเป็นไปตามแผน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ

 2. การทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอปลัดกระทรวงเพื่อให้ความเห็นชอบแผน และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนต่อไป

 3. การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลัก ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ ศปท.กษ. ไปศึกษาว่าจะสามารถรวมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวง เป็นคำสั่งเดียวกันได้หรือไม่ เนื่องจากองค์ประกอบเหมือนกัน และให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

 

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image