ตกลง
20 ธ.ค. 2560 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกฯ
11 พ.ค. 2561
395
0
20ธ.ค.2560:พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกฯ
20 ธ.ค. 2560 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกฯ

           สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน การรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน และสำนักงาน ป.ป.ท. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

            นายสุรพงษ์  เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้าน การรับสินบนทุกรูปแบบ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง

MOAC Image
MOAC Image