ตกลง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11 ก.พ. 2562
268
42
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image