ตกลง
เอกสารประกอบการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
10 ส.ค. 2560
245
830