ตกลง
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 มี.ค. 2562
157
430
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร