ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประกาศ แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
16 มี.ค. 2564
277
150
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประกาศ แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ตกลง