ตกลง
คู่มือ : แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 2561
420
792

                     ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบ คู่มือ : แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต่อไป