ตกลง
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
11 ก.ย. 2561
466
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๘ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

               ๑. นายสุรจิตต์ อินทรชิต                        ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               ๒. นายสุรเดช เตียวตระกูล                      ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               ๓. นายมีศักดิ์ ภักดีคง                           ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               ๔. นางสาวจริยา สุทธิไชยา                       ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

               ๕. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข                   ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

               ๖. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์                   ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

               ๗. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์                  ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               ๘. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์                ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน