ตกลง
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
18 ก.ย. 2561
248
0
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไชยมนตรี ตำบลปากนคร ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลนาพรุ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลไชยมนตรี ตำบลปากนคร ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าไร่ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลนาสาร ตำบลนาพรุ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการขุดคลอง ปรับปรุงคลอง และก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้