ตกลง
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน (จำนวน 5 คน 1. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ฯลฯ)
5 มี.ค. 2562
64
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณธกรรมการพัฒนาที่ดิน จำนวน ๕ คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๕ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

               ๑. นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์

               ๒. นายโสภณ ชมชาญ

               ๓. นายสิทธิพงษ์ ดิลกวณิช

               ๔. นายวุฒิชาติ สิริช่วยชู

               ๕. นายนพดล เภรีฤกษ์