ตกลง
ขอความเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558
5 มี.ค. 2562
173
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. เห็นชอบในหลักการโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ระยะที่ ๑ (ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการขอบรัฐ ปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมง จำนวน ๓๐๕ ลำ กรอบวงเงิน ๗๖๔.๔๕๔,๑๐๐ บาท โดยเงินค่าชดเชยเรือประมง จำนวน ๓๐๕ ลำดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเงินค่าชดเชยเรือประมง จำนวน ๒๕๒ ลำ ภายในกรอบวงเงิน ๔๖๙,๖๐๓,๙๐๐ บาท โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นลักษณะงบดำเนินการให้เป็นไปตามการพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายของกระทรวงการคลัง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับค่าชดเชยเรือประมงส่วนที่เหลือ จำนวน ๕๓ ลำ ภายในวงเงิน ๒๙๔,๘๕๐,๒๐๐ บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กำกับ ติดตาม และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้การนำเรือประมงออกนอกระบบดังกล่าวบรรลุผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรประมงและการทำประมงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดปริมาณผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ (Maximum Sustainable Yield : MSY) และออกใบอนุญาตการทำประมงที่เหมาะสม พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมด้านอาชีพ รายได้ องค์ความรู้ และเงินทุนให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการประมงที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอาชีพไปสู่อาชีพที่มั่นคงอื่น ๆ หรือปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ประมงทั้งในและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ และสมดลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย