ตกลง
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559
12 มี.ค. 2562
58
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประกอบการสอบบัญชี โดยขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามแผนการชำระคืนเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดมิให้มีหนี้ค้างนานจนเป็นเหตุให้เกิดหนี้สูญ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายเงินในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อมทั้งได้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดำเนินการเพื่อนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว