ตกลง
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2562
19 มี.ค. 2562
94
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเสนอ ดังนี้

               ๑. การบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวผลแห้งภายใต้กรอบความตกลงของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ปี ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลแห้งภายใต้กรอบ AFTA ปี ๒๕๖๒ โดยขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวผลแห้งภายในประเทศก่อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

               ๒. แนวทางการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้การป้องกันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวผลแห้งผิดกฎหมายอยู่ในการกำกับดูแลของคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ