ตกลง
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
19 มี.ค. 2562
212
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่ กนป. เสนอ ดังนี้

               ๑. ที่ประชุมเห็นชอบการเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จากเดิม ๑๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน เป็น ๒๔๙,๙๑๘ ครัวเรือน (เพิ่มเป้าหมาย ๙๙,๙๑๘ ครัวเรือน) โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และชดเชยต้นทุนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากผลของการเพิ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้เป็นไปตามลักษณะวิธีการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในโครงการดังกล่าว หรือเพิ่มเติมได้ แต่ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๓,๔๕๗,๗๕๖,๒๕๐ บาท)

               ๒. ที่ประชุมเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๕๒๕ ล้านบาท ออกไป จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

               ๓. ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางและวิธีการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบ เพื่อลดสต็อกภายในประเทศ โดยให้

                   ๓.๑ กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มอัตราการใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ เพิ่มจากเดิม ๑,๐๐๐ ตัน/วัน เป็น ๑,๕๐๐ ตัน/วัน เพื่อเร่งดูดซับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ตัน ให้เร็วขึ้น

                   ๓.๒ กฟผ. จัดหาสถานที่รับมอบน้ำมันปาล์มดิบตามมาตรการดังกล่าวที่คลังรับฝากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดฉะเชิงเทรา และรับมอบน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญาส่วนที่เหลือทั้งหมดจัดเก็บที่คลังดังกล่าวโดยเร็ว โดยให้ กฟผ. ชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ผู้ขายหลังจากที่ผู้ขายได้นำน้ำมันปาล์มดิบเข้าจัดเก็บในคลังรับฝากที่ กฟผ. จัดหาเรียบร้อยแล้ว ในราคากิโลกรัมละ ๑๘ บาท หักค่าขนส่งน้ำมันปาล์มดิบจากคลังรับฝากถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงที่ผู้ขายน้ำมันปาล์มดิบต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเก็บสต็อกและการรักษาคุณภาพ ให้กระทรวงพลังงานจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ช่วยบริหารจัดการ Supply Chain

                   ๓.๓ มอบหมายบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการใช้น้ำมันปาล์มดิบและลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินที่มีอยู่ภายในประเทศ โดยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน เพื่อนำไปผลิตเป็น บี ๑๐๐ บี ๒๐ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถระบายออกนอกระบบได้โดยเร็ว และให้ ปตท. รับผิดชอบดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป