ตกลง
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. ...
19 มี.ค. 2562
43
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการโอนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ เพื่อให้มีการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศที่เห็นควรพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือไว้ในร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาแนวทางในการป้องกันการมุ่งแสวงหาประโยชน์จากช่องทางการโอนสิทธิปริมาณสัตว์น้ำที่ได้รับจัดสรรให้กับผู้ประกอบการรายอื่น โดยมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ จัดทำประวัติสถิติการจับสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบผลการทำประมงที่แท้จริงและใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรปริมาณการจับสัตว์น้ำให้กับผู้ประกอบการประมงในแต่ละรอบการอนุญาต รวมทั้งการจัดทำคู่มือการดำเนินการที่รัดกุมและชัดเจนในการป้องกันกรณีดังกล่าว และการบังคับใช้กฎหมายการประมงอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย