ตกลง
ขอความเห็นชอบขอเพิ่มเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน
26 มี.ค. 2562
71
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. เห็นชอบการเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จากเดิม ๑๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน เป็น ๒๔๙,๙๑๘ ครัวเรือน (เพิ่มเป้าหมาย ๙๙,๙๑๘ ครัวเรือน) เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น เข้ามาปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และค่าชดเชยต้นทุนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากผลของการเพิ่มเป้าหมายจากเดิมอีก ๙๙,๙๑๘ ครัวเรือน ให้เป็นไปตามลักษณะวิธีการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในโครงการฯ หรือเพิ่มเติมได้แต่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วตามมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๓,๔๕๗.๗๖ ล้านบาท) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องตรวจสอบพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และกำหนดให้มีกลไกในการติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้โครงการฯ เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันปัญหาความซ้ำซ้อน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินให้ครบถ้วนเพื่อความโปร่งใสและสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินงานในระยะต่อไปได้ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ควรพัฒนาการใช้ระบบการใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อลดภาระงบประมาณในการจัดสรรค่าธรรมเนียมการบริการโอนเงินให้แก่ ธ.ก.ส. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย