ตกลง
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม่ (จำนวน 14 คน 1. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ฯลฯ)
26 มี.ค. 2562
101
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิฝนหลวงชุดใหม่ แทนคณะกรรมาการชุดเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีองค์ประกอบ รวม ๑๔ คน ส่วนอำนาจหน้าที่ให้คงเดิม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

๑.   พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก

๒.   นายจรรัลธาดา กรรณสูต

๓.   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.   เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.   ผู้บัญชาการทหารอากาศ                

๖.   เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ                      

๗.   อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา                                     

๘.   อธิบดีกรมชลประทาน                                  

๙.   อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา                        

๑๐. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย              

๑๑. นายรอยล จิตรดอน                                        

๑๒. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์                           

๑๓. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร                    

๑๔. นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์                          

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ               

กรรมการ             

กรรมการ  

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ