ตกลง
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
9 เม.ย. 2562
74
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๖๗ แปลง เนื้อที่ ๓๐๒-๓-๗๓.๔๑ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๓๒,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายเป็นเงินค่าชดเชยดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปดำเนินการ ภายในวงเงิน ๙,๖๙๑,๘๗๒.๘๐ บาท และขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยในท้องที่ ๓ จังหวัด เพื่อตรวจสอบสิทธิของบุคคลและการจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลเสนอ ตามความเห็นของสำนักบประมาณ