ตกลง
ขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
9 เม.ย. 2562
87
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

               ๑. อนุมัติในหลักการการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราศีไศล ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในกรอบวงเงิน ๕๙๙,๙๗๔,๔๐๐ บาท และเห็นควรให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย ในท้องที่ ๓ จังหวัดดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและคำนวณเงินค่าชดเชยผ่านบัญชีธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ สำหรับงบประมาณที่จะขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เห็นควรให้กรมชลประทานจัดทำแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าชดเชยที่คาดว่าจะจ่ายได้จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในส่วนที่ยังขาดและไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานรับความเห็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เห็นควรพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรายละเอียดการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎรให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบข้อมูล และเพื่อให้สำนักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่จะสนับสนุนในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้โดยรัดกุม และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถจ่ายค่าชดเชยได้โดยเร็ว และเป็นไปตามกรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งให้กำหนดมาตรการในการจ่ายเงินให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมในภายหลังด้วย