ตกลง
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางชะนี และตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....
12 ก.พ. 2562
70
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางชะนี และตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางชะนี และตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างประตูระบายน้ำและประตูเรือสัญจรพร้อมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้