ตกลง
ขออนุมัติโครงการและงบประมาณดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63
12 ก.พ. 2562
460
0

สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ

               ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

                   ๑.๑ อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๑๔๗,๕๒๐ บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัน วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วงเงิน ๕,๑๔๗,๕๒๐ บาท โดยกรมการข้าวดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ๑.๒ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่กรมการข้าว จำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทดแทนทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชที่ถูกใช้ไป

                   ๑.๓ ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง พิจารณายกเว้นโดยไม่นำเอาต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการฯ มารวมคำนวณในตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงบประมาณ ได้แก่ (๑) กรณีที่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชมีเหตุปัจจัยที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานและไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การดำเนินโครงการฯ ทุนหมุนเวียนสามารถชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้กระทรวงการคลังใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับค่าเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานหรือยกเว้นตัวชี้วัดดังกล่าวได้ (๒) การช่วยเหลือตามโครงการฯ จะต้องตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้ชัดเจน โดยไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติของภาครัฐ และกำกับดูแลจัดการเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกของเกษตรกร โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทาน และราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่จะสูงขึ้น (๓) ควรพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถในการดำเนินการที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และนำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผ่านมา เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่กำหนดไว้ (๔) พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านกระบวนการที่ต้องชัดเจนตรงกับบุคคลเป้าหมาย วิธีการบริหารจัดการสมดุลกับอุปสงค์-อุปทานของเมล็ดพันธุ์ข้าว พื้นที่เป้าหมายต้องสอดคล้องกับพื้นที่เสียหายจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องพิจารณาความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นด้วย และ (๕) ควรกำหนดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการฯ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขให้กับสถานการณ์ และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด