รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 4 ภาค

Share

 
 
นาย ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในภาพรวมของประเทศ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้นโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ และแนวทางการพัฒนาของจังหวัด นายบุญทรง. เตริยาภิรมณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์.ให้นโยบายการจัดการตลาดสินค้ากษตรในพื้นที่ และนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้นั้น จะทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องโซนนิ่งซึ่งถือเป็นการปฏิรูปด้านการ เกษตรของประเทศตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตแล้ว 6 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 5 ชนิดได้แก่ โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ และในเร็วๆนี้จะประกาศอีก 7 ชนิดพืช เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
นายยุคล กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ได้ฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะเป็นหัวหอกที่สำคัญของจังหวัด คือ การเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่ได้เป็นประกาศเป็น พื้นที่เหมาะสมสำหรับพืช ปศุสัตว์ และประมงไปแล้ว ทางจังหวัดจะต้องทำแผนงานหรือโครงการที่จะให้ภาครัฐให้การสนับนุนอย่างไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ข้อมูลการตลาดเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกัน ทั้งการบริโภคในพื้นที่ การแปรรูป การเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และการส่งออก
 
สำหรับในส่วนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและพื้นที่ป่า ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีการออกประกาศนั้น ทางจังหวัดจะต้องเข้าไปตรวจสอบหรือรับฟังข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ว่าแนว ทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพหรือการทำการเกษตรชนิดอื่นที่มี ความเหมาะสมกว่า หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องที่ดินทำกินและการจัดการผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่ป่าด้วย ซึ่งเมื่อกระทรวงเกษตรฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวจากทางจังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้แล้ว ก็จะรวบรวมเพื่อเสนอรัฐบาลในการกำหนดนโยบายหรือโครงการในการสนับสนุนการ พัฒนาการผลิต หรือปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรของประเทศให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ โดยยึดตลาดเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ก็คาดว่าจะทำให้แผนดำเนินการโซนนิ่งเกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ทางจังหวัดยังสามารถนำข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่มากำหนดเป็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด เพื่อปรับเปลี่ยนและวางแผนการผลิตการเกษตรแต่ละจังหวัดให้เกิดความเชื่อมโยง ทั้งระบบได้ ทั้งในเรื่องของการคมนาคม ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม แต่ในส่วนสินค้าเกษตรกลุ่มไหนที่ยังมีปัญหาที่นอกเหนือจากการจัดการใน พื้นที่ก็สามารถส่งมายังกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการดูแลสินค้าเกษตร 11 คณะเพื่อให้การสนับสนุนได้
 
การประชุม Video Conference การมอบนโยบายการบริการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่
.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 4 ภาค
 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
- ภาคเหนือ วันที่ 17 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- ภาคกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
- ภาคใต้ วันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
เอกสารประกอบ
การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
การจัดทำเขตการใช้ที่ดิน Zoning
Smart Farmer
กำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์