ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ จัดอบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง เน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง ต่อไปในอนาคต

วันที่ 14 ส.ค. 2556 Share
กระทรวงเกษตรฯ จัดอบรมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง เน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง ต่อไปในอนาคต
        นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 62 จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 7 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮาส์ ว่า การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง มีความสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้ รวมถึงเพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        นายโอฬาร กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการบริหารอย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารระดับนโยบายสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ที่หลากหลายทันกับสถานการณ์ในยุคการบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ภายในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
        "สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้จะมีการปฐมนิเทศ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งจะส่งผลต่อการประสานงานปฏิบัติราชการในแนวบูรณาการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสมรรถนะการเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดีต่อผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาการด้วย” นายโอฬาร กล่าว
        อนึ่ง หลักสูตรในช่วงระหว่างการอบรมนี้จะประกอบด้วย 6 หมวด คือ บทนำ, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีมงาน, การพัฒนาองค์กร, การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน, การพัฒนาความรู้เฉพาะทางเป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในหน่วยงานขององค์การและยังสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งที่ผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมแบบอย่างที่ดีพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์