สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2552
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมยางพาราครบวงจร เน้นเผยแพร่ความรู้การประกอบอาชีพสวนยางอย่างแท้จริง มุ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรจันทบุรี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 18 มี.ค. 2552
นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เรื่อง การพัฒนาเกษตรกรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านยางพาราครบวงจร ณ ศาลาประชาคม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของพืชเศรษฐกิจยางพารา ซึ่งสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและมีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพของเกษตรกรทั้งประเทศมากกว่า 6 ล้านคน จึงได้มอบหมายให้องค์การสวนยาง ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรีเร่งดำเนินการเผยแพร่ความรู้ หลักการ วิธีการ การประกอบอาชีพสวนยางอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษา การกรีดยางที่ไม่ทำลายต้นยาง การเก็บผลผลิตยางที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการขายยางในตลาดท้องถิ่นอย่างถูกวิธี การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ การเพิ่มผลผลิต การแปรรูป ตลอดจนการจัดการตลาดยางพาราในระดับท้องถิ่นและตลาดในชุมชน การสร้างเครือข่ายเกษตรกรยางพาราอย่างครบวงจร ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิต และการขายผลผลิตยางพารา อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรสวนยางในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกยางพาราจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด 369,750 ไร่ พื้นที่ที่กรีดน้ำยางและให้ผลผลิตมีจำนวน 295,920 ไร่ ผลผลิตยางจำนวน 85,521 ตันต่อปี และผลผลิตเฉลี่ย 289 กิโลกรัม ต่อไร่ ปัจจุบันเกษตรกรในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ นิยมปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีรายได้ที่มั่นคงและยางพารายังเป็นพืชที่สามารถ ปรับตัวเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้ไม่แพ้ภาคใต้ซึ่งเคยปลูกยางมานาน ตลอดจนยางพารายังเป็นพืชที่ทำรายได้ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เมื่อเทียบกับการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เกษตรกรคุ้นเคยและทำมาก่อนนานแล้ว เช่น ข้าว พืชผลและพืชไร่อื่นๆอีกด้วย ‘นายชาติชาย’ กล่าว
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์