สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2552
กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

วันที่ 31 ส.ค. 2552
กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าการจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพยุโรปได้ดำเนินการควบคุมดูแลตลอดห่วงโซ่อาหารรวมถึงอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในสหภาพยุโรปให้มีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารที่บริโภค โดยระบบการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของสหภาพยุโรปและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ ระบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed : RASFF) ซึ่งสหภาพยุโรปได้นำข้อมูลจากระบบนี้มากำหนดมาตรการควบคุมหรือเฝ้าระวังที่เหมาะสม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบเตือนภัยฯ ดังกล่าว จึงได้หารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ตกลงจัดทำความร่วมมือ และเริ่มดำเนินโครงการนำร่องระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed Pilot Project :ARASF) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 ซึ่งสหภาพยุโรปได้ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการ รวมทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเตือนภัยฯ ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับความก้าวหน้าของการดำเนินงานระบบเตือนภัยฯ ขณะนี้ได้มีการพัฒนาระบบให้เข้ากับเงื่อนไขสภาพแวดล้อมของอาเซียนและปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานยิ่งขึ้น โดยนำต้นแบบระบบของสหภาพยุโรปมาประยุกต์ใช้ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาระบบเสร็จแล้ว และมีประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว ทั้งนี้ การร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมัครใจ และขณะนี้อยู่ระหว่างให้แต่ละประเทศนำข้อมูลต่าง ๆ เข้าในระบบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความไม่ปลอดภัยด้านอาหารระหว่างกัน โดยในส่วนของประเทศไทยได้นำต้นแบบระบบแจ้งเตือนภัยฯ ของอาเซียน มาปรับสร้างระบบเตือนภัยในระดับ ประเทศขึ้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลการพบปัญหาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าในระบบ และ ในระยะต่อไปหากมีการนำข้อมูลการพบปัญหาความปลอดภัยสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแล้วจะนำไปสู่การนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการให้เกิดระบบควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัย สินค้าอาหารและอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์