สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2551 วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ฤกษ์พิธีไถหว่าน 08.19 - 08.59 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 6 เม.ย. 2551
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 เวลา 6.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง เทพี คู่หาบเงิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมในการซ้อมใหญ่ โดยขณะนี้ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดพระราชพิธีฯ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่จะถึงนี้ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ มีความงดงาม และความหมายอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปีพุทธศักราช 2551 นี้ ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 เป็นวันเริ่มพระราชพิธีพืชมงคล โดยประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเป็นวันเกษตรกร ส่วนในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ประกอบพระราชพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธี พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2551 ฤกษ์พิธีไถหว่านระหว่างเวลา 08.19 - 08.59 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา กำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้มีการสืบทอดมายาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัย และได้มีการจัดงานเต็มรูปแบบ ตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปี 2479 แล้วก็ว่างเว้นไป จนกระทั่งในปี 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟู พระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่ และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน นายจรัลธาดา กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็น "วันเกษตรกร” ประจำปีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรร่วมกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้ ได้แก่ นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการเตรียมงานพระราชพิธีฯ ในภาพรวมทั้งหมด โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการถวายรายงานการพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยง รวมทั้งเบิกตัวเกษตรกรเข้ารับพระราชทานรางวัล นางสาวสุพัตรา ธนเสนีย์วัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบการทูลเกล้าฯ ถวายโล่ประกาศนียบัตร เพื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแก่เกษตรกร และนายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว รับผิดชอบการอัญเชิญพระแสงปฏักในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
ผ้านุ่งแต่งกาย ผ้านุ่งแต่งกายซึ่งพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบเป็นผ้าลายมีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และ สี่คืบ ผ้านุ่งจะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ หยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ หยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผลเต็มที่ ของกิน 7 สิ่ง ของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค มีข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นคือ พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศ พันธุ์ข้าวที่นำเข้ามาในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ประจำปี 2551 บัญชีรายชื่อพันธุ์ข้าวและน้ำหนักฤดูนาปี 2551 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่นำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2551 ข้าวนาสวน พันธุ์ข้าว น้ำหนัก (กิโลกรัม) พันธุ์สุพรรณบุรี 1 460 ปทุมธานี 80 (กข 31) 388 ขาวดอกมะลิ 105 362 พัทลุง 78 ชัยนาท 80 (กข 29) 135 กข 6 269 ข้าวไร่ พันธุ์ข้าว น้ำหนัก (กิโลกรัม) ซิวแม่จัน 152 ดอกพะยอม 49 รวมน้ำหนัก 1,893 กิโลกรัม พระโค ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี สังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2551 จำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคเทิด พระโคทูน และพระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคฟ้า พระโคใส พระโคเทิด มีความสูง 168 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 257 เซนติเมตร ความสมบูรณ์ รอบอก 224 เซนติเมตร อายุ 14 ปี พระโคทูน มีความสูง 163 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 252 เซนติเมตร ความสมบูรณ์ รอบอก 260 เซนติเมตร อายุ 14 ปี พระโคแรกนาขวัญเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนลูกผสม คือ เป็นโคลูกผสมระหว่างพันธุ์ขาวลำพูนกับพันธุ์อเมริกันบราห์มัน มีผิวสีขาว ขนสีขาวปนดำ เขาสีดำ ลำเขาเป็นลำเทียน โค้งสวยงาม ดวงตาแจ่มใสสีดำ ขนตาสีดำ กีบสีดำ ขนหางเป็นพวงสีดำปนขาวยาว ลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรง เวลายืนและเดินสง่า นางสาวสุนีย์ สัตตัญญู บริจาคทรัพย์ ซื้อพระโคเทิดและพระโคทูน แล้วมอบให้กรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช 2543-2544 และ 2549 และเป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2545 และ 2547-2548 และ 2550 รวมถึงในปีพุทธศักราชนี้ด้วย รายชื่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 จำนวน 14 สาขาอาชีพ 1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายเฉียม เจียมสุภา จ.ราชบุรี 2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายนาคร ว่องวัฒนาการ จ.กรุงเทพฯ 3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายพรศักดิ์ ตันติพูลผล จ.กำแพงเพชร 4) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายวิทยา ทุมณี จ.ยโสธร 5) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายอัคระ ธิติถาวร จ.ภูเก็ต 6) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายนรินศักดิ์ พัวตระกูล จ.นครสวรรค์ 7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายประยูร หงส์รัตน์ จ.จันทบุรี 8) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นางมุกดา หนาดสำโรง จ.นครราชสีมา 9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายนิพล กิตติคุณพงศ์ จ.กาญจนบุรี 10) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางปราณี พรมคุณ จ.เพชรบูรณ์ 11) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสมบัติ เทวฤทธิ์ จ.สุราษฎร์ธานี 12) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ จ.ขอนแก่น 13) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายมนตรี สุขพินิจ จ.เพชรบุรี 14) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นางสาวเกศรินทร์ ภาสดา จ.สุรินทร์ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 จำนวน 10 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่สมัย จ.ลำปาง 2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและ สภต.ปลายบาง จ.นนทบุรี 3) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่ 4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านม่วงหวานโคกเจริญ จ.บุรีรัมย์ 5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านบางเบิด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านบ้านพระพุทธ จ.สงขลา 7) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหาร 2 ซ้าย 1 ขวา จ.สุพรรณบุรี 8) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองลุมพุก จ.อำนาจเจริญ 9) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองขนาน จ.เพชรบุรี 10) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตาลเลียน จ.สกลนคร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 จำนวน 2 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด จ.พัทลุง 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายศรีนครินทรา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช จัดทำข่าวและรวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์