กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube

ข้อมูลเกษตร >> กฎหมาย อนุสัญญา และข้อตกลง >> อนุสัญญา
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(Convention on Biological Diversity) CBD
 
ความเป็นมาและสถานะ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีมาตราทั้งสิ้น 42 มาตรา เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2536 จนถึงเดือน ก.ค. 2540 มีประเทศที่ให้สัตยาบันทั้งสิ้น 168 ประเทศ มีการประชุมภาคีสมาชิกไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ประเทศไทยได้ลงนามรับรองอนุสัญญาฯ เมื่อเดือน มิ.ย. 2535 แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันขณะนี้ จึงยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ

ท่าทีของประเทศไทยและการดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2540 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ โดยด่วน โดยจัดทำ Declarationupon Ratification ที่เหมาะสมประกอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ
 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  ประธาน : ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
  เลขาฯ : รองเลขาธิการ สผ.
 • คณะทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร
 • คณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กษ.
 • คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
  (อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)
 • ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)
พันธกรณีที่สำคัญ และโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 
พันธกรณีที่สำคัญ โครงการ/กิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว
มาตราที่ 6 : มาตรการทั่วไปสำหรับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
( a ) จัดทำกลยุทธ แผนการหรือโปรแกรมระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน
 • การจัดทำ "นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืน" โดยคณะทำงานจัดทำรายงาน สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ ในประเทศไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ก.ค. 2540)
มาตราที่ 8 : การอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

( a ) จัดตั้งระบบพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ สำหรับอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

( h ) ป้องกันการนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ควบคุมหรือกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งคุกคาม ระบบนิเวศ ถิ่นที่อยู่อาศัย หรือชนิดพันธุ์อื่น

( j ) ให้ความเคารพ สงวนรักษา และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา ประดิษฐกรรม และการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและ ท้องถิ่น และสนับสนุนการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญา ประดิษฐ์กรรม และการถือปฏิบัตินั้นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน

 • ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติไปแล้ว 81 แห่ง (เป้าหมาย 119 แห่ง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 38 แห่ง (เป้าหมาย 42 แห่ง) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 48 แห่ง พื้นที่ ลุ่มน้ำชั้น 1 และพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน
 • โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเล ป่าชายเลนป่าบก ปะการัง เต่า ทะเล พะยูน ฯลฯ
 • ยกร่าง "แนวทางสำหรับการควบคุมและป้องกันการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น" โดยคณะทำงานชีวินทรีย์ต่างถิ่นในประเทศไทยภายใต้ คณะอนุกรรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
 • โครงการพัฒนาป่าชุมชน (กรมป่าไม้) เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2530
 • โครงการป่าวัฒนธรรม (สผ.) ดำเนินการที่ จ.มหาสารคราม จ.สุรินทร์
  ( 2538-2539 )
มาตราที่ 9 : การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
 
 • ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการอนุรักษ์ และเก็บรวบรวมพันธุ์พืชในที่เดิม (in-situ) นอกที่เดิม (ex-situ) หรือในสภาพธนาคารเชื้อพันธุ์ ( gene bank ) พ.ศ. 2535
 • รักษาสายพันธุ์ในสถานีทดลอง 22 แห่ง และศูนย์วิจัย 19 แห่ง ของกรมวิชาการเกษตร
 • จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร
 • จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์พืชแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฯลฯ
มาตราที่ 14 : การประเมินผลกระทบ และการลดผลกระทบเสียหาย
  การกำหนดให้มีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ไว้ระดับหนึ่ง ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตราที่ 15 : เรื่องการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
(2) ภาคีจักต้องพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่ออำนวยแก่ภาคีอื่นๆ ในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช่ข้อกำหนดที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ การยกร่างระเบียบว่าสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

(ครม. ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 15/07/40 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา ซึ่งได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย 19/09/40 )

(7) แต่ละภาคจักต้องดำเนินมาตรการทางกฎหมาย การบริหาร หรือนโยบายเท่าที่เหมาะสมและโดยสอดคล้องกับมาตราที่ 16 และ 19 เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในวิถีทางที่ยุติธรรม และเท่าเทียมซึ่งผลการวิจัยและพัฒนา และซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์
กรมประมง สภาวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งชาติ

 
มาตราที่ 16 : การเข้าถึง และถ่ายทอดเทคโนโลยี

(3) แต่ละภาคีจักต้องดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ด้านการบริหาร หรือนโยบายเท่าที่เหมาะสมด้วยความมุ่งหมายว่า ภาคีโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่จัดหาให้ทรัพยากรพันธุกรรม ว่าจะได้รับการจัดให้เข้าถึงและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านั้น ฯลฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันการศึกษา

การยกร่างระเบียบว่าสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ...

(ครม. ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 15/07/40 และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ซึ่งได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งสุดท้าย 19/09/40)

มาตราที่ 17 : การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

(1) ภาคีจักต้องเอื้ออำนวยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากทุกแหล่งของรัฐที่สามารถจัดหาข้อมูลให้ได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง
กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • โครงการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
  (Biodiversity Data Management Project) : 2539
 • โครงการ Electronic Atlas of Agenda 21(สผ.) : 2539
 
 
 
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์