กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 125 ปี (1 เมษายน) ชู “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 3 เม.ย. 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 125 ปี (1 เมษายน) ชู "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” เดินหน้าขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ตั้งเป้าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น/หนี้สินลดลง พร้อมส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพและมีตลาดรองรับ
 
          วันนี้ (3 เม.ย. 60) เวลา 06.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบ 125 ปี ซึ่งในปีนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร โดยได้มีการเร่งรัดขับเคลื่อน 14 นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ (2) การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง เป้าหมาย 1,512 แปลง (3) การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่ Zoning by Agri-Map มีเป้าหมาย 300,000 ไร่ (4) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป้าหมายกว่า 2 แสนไร่ (5) การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร (6) การเพิ่มระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ ให้ทั่วถึงแปลงเกษตรกรรม เป้าหมาย 32 ล้านไร่ (7) นโยบายแผนข้าวครบวงจร (8) การจัดการที่ทำกินให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก. ได้ยึดคืนที่ดินผิดกฎหมาย นำมาสร้างระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อส่งมอบให้เกษตรกร เป้าหมาย 1 แสนไร่ (9) การจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติม (10) การพัฒนายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 7,000 แห่ง (11) การพัฒนาข้าราชการและเกษตรกร ให้เป็น Smart Officer เป้าหมาย 2,000 คน (12) Smart Farmer กำหนดเป้าหมายเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18 – 64 ปี) จำนวน 44,306 ราย (13) ด้านกฎหมายกำหนดให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และ (14) การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนิน "โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรตัวอย่าง หรือที่เรียกกันว่า ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ที่ร่วมคิดร่วมทำกันอย่างแท้จริง
          นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าวเวสสุวัณ ศาลตา - ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค และองค์พระพิรุณทรงนาคในพิพิธภัณฑ์ พิธีสงฆ์ ถวายตาลปัตรที่ระลึกงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 125 ปี ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นอกจากนั้น มีพิธีมอบประกาศนียบัตรข้าราชการ พลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น และโล่เชิดชูเกียรติของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559
          อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตรพนิชการ มาเป็นกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตร จนมาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม โดยมีส่วนราชการในสังกัด จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รัฐวิสาหกิจในสังกัด จำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และการยางแห่งประเทศไทย และองค์การมหาชนในสังกัด จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาและวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\www\ewtmoac\ewt\moac\lib\function.php on line 152
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์