สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551
“รมว.สมศักดิ์” ชื่นชมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ประสบความสำเร็จ แนะสหกรณ์ศึกษาต้นแบบบริหารงานโดยยึดความซื่อสัตย์ สร้างความเชื่อมั่นระหว่างกลุ่มสมาชิก

วันที่ 13 มิ.ย. 2551
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รับมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ว่า กระบวนการสหกรณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการออมและเป็นพื้นฐานสร้างเสริมให้กลุ่มคนซึ่งเป็นสมาชิกได้ทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี ซึ่งนโยบายหลักของการดำเนินการสหกรณ์ทุกประเภทภายใต้ความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ความซื่อสัตย์และจริงใจในการบริหารงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิก อันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยสหกรณ์ที่ยึดหลักดังกล่าวในการบริหารจัดการก็จะเกิดความก้าวหน้า รักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกสหกรณ์ ชุมชน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สำหรับหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อขบวนการสหกรณ์ ที่จะเป็นแม่แบบในการทำงานของวงการสหกรณ์อื่นๆ ได้ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งจากประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ แห่งนี้ ทำให้ทราบว่าตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานกว่า 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ สามารถดำเนินกิจการตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ได้เป็นอย่างดียิ่ง ผลงานมากมายที่เป็นรูปธรรม อาทิ สมาชิกสหกรณ์เกือบ 15,000 คน หรือทุนเรือนหุ้นที่มีมากถึง 3,671 ล้านบาท ย่อมบ่งบอกถึงศักยภาพในการทำงานและความสามารถในการให้บริการอันหลากหลายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษที่มีต่อหมู่มวลสมาชิกได้เป็นอย่างดี อนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2501 โดยนายมนตรี ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะจำนวน 22,340.00 บาท โดยการดำเนินงานมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ นับถึงสิ้นปีทางบัญชี พุทธศักราช 2550 มีสมาชิก 14,639 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 3,671,130,000 มีทุนสำรอง จำนวน 466,890,000 มีทุนดำเนินงานจำนวน 9,176,704,000 มีปริมาณธุรกรรมด้านการรับฝากและให้กู้เงิน จำวน 10,036,870,000 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 308,000,000 ซึ่งการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก นอกจากการส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝาก การให้ถือหุ้น และการให้เงินกู้เพื่อการอันจำเป็นหรือก่อประโยชน์แล้ว ยังมีสวัสดิการด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริม ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก การส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ การจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อสมาชิกประสบภัยพิบัติ หรือถึงแก่กรรม การให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ เช่น ช่วยเหลือฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตร และช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็นทุนสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ฯลฯ
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์