สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551
เกษตรฯ เล็งสร้างต้นแบบหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมจังหวัดละ 1 หมู่บ้านทั่วประเทศ สนองพระราชเสาวณีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในการรณรงค์ทำนาแบบดั้งเดิมใช้ควายไถนาแทนเครื่องจักร

วันที่ 30 ก.ย. 2551
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยชาวนา เนื่องจากทรงเห็นว่าการทำนาในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำเป็นต้องลงทุนสูง และพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก ชาวนาปรับเปลี่ยนวิถีการทำนา แตกต่างจากสมัยดั้งเดิมที่ชาวนาไทยที่ ทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เช่น การใช้ควายไถนา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นรถแทรกเตอร์และใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้ประสบปัญหาหลายด้าน ดังนั้น ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวได้เตรียมฟื้นฟูวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม โดยการสร้างต้นแบบหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิม ซึ่งจะคัดเลือกหมู่บ้านที่ส่วนมากชาวนายังคงรักษาประเพณีไถนาด้วยควาย เพื่อส่งเสริมต่อยอด สร้างรูปแบบหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาด้วยควาย โดยกำหนดให้มีจังหวัดละ 1 หมู่บ้านเป็นอย่างน้อย โดยเน้นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก โดยจะสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายเพื่อเพาะลูกให้แก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ ในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ โดยการจัดตั้งกลุ่มชาวนาผู้อนุรักษ์การไถนาด้วยควาย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการขยายพันธุ์ควายไปสู่ชาวนาผู้สนใจ นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์การไถนาด้วยควายในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่เป็นประเพณีการทำนาแบบดั้งเดิม เพื่อกระตุ้นให้ชาวนาในหมู่บ้านและชาวนาทั่วไปยอมรับและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนกิจกรรม หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การทำนา เช่น การสร้างศูนย์ข้าวชุมชน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการผลิตข้าว ทั้งนี้กรมการข้าวจะเร่งประสานงานกรมปศุสัตว์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งเอกชน เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนฝึกควายไถนา ให้พอเพียงต่อความต้องการ ตามแผนการจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เพื่อเข้าร่วมโครงการ และให้การสนับสนุน และสร้างระบบครบวงจรสำหรับชาวนาผู้ร่วมโครงการ เพื่อจำหน่ายผลผลิตข้าวที่ได้จากระบบการทำนาด้วยควาย เพื่อสร้างแรงจูงใจและสิทธิพิเศษในการผลิตข้าวด้วย
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์